รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 10 / 2558

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2558

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์รับเป็นสถานที่ฝึกนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานผลการอนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการและการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2558
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
หน้าที่ 24 แก้ไขบรรทัดที่ 1 - 3 แก้ไขเป็น “ส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป และในการประชุมระเบียบวาระนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ประธานสภาอาจารย์ ของดออกเสียง เนื่องจากระเบียบวาระนี้ ไม่ได้นำเข้าที่ประชุมสภาอาจารย์มาก่อน”

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 สืบเนื่อง

3.1 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

4.1.1.2 (ร่าง) ประมาณรายจ่ายการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัต

4.1.2.1 ขอปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - 2562

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.1.2.2 วิธีรับเข้าศึกษาและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานรับเข้า

มติที่ประชุม : เห็นชอบ วิธีการรับและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.3 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2558)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2558) และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2558)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2558)

4.1.2.6 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบรองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามให้ข้อเสนอแนะในการทำแผนพัฒนาให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัด และมีความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นในปีต่อไป

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 1,437 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 26 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริญญาเป็นปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 สำหรับนางสาวทศพร โล่เงิน รหัสประจ าตัว 5414401041

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2.5 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนดกรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ของ นายชญานนท์ แสงมณี ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.6 การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : - ขอถอนระเบียบวาระที่ 4.3.1 - 4.3.5 เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้ถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

4.3.10 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : - ขอถอนระเบียบวาระที่ 4.3.9 - 4.3.11 เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้ถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

4.3.11 การขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : - ขอถอนระเบียบวาระที่ 4.3.9 - 4.3.11 เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้ถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

4.3.12 การเปิดรายวิชาใหม่และบรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จำนวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 1106 103 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : - ขอถอนระเบียบวาระที่ 4.3.1 - 4.3.5 เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้ถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

4.3.3 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : - ขอถอนระเบียบวาระที่ 4.3.1 - 4.3.5 เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้ถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

4.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : - ขอถอนระเบียบวาระที่ 4.3.1 - 4.3.5 เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้ถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

4.3.5 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : - ขอถอนระเบียบวาระที่ 4.3.1 - 4.3.5 เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้ถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

4.3.6 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จำนวน 3 หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.7 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงระบบการจัดการการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.8 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร การปรับปรุงเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555สังกัดคณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : ไม่เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

4.3.9 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : - ขอถอนระเบียบวาระที่ 4.3.9 - 4.3.11 เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้ถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การกำหนดกรอบอัตรากำลังของบุคลากร พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป

4.4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ พ.ศ. …. และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาอุบลราชธานีพิจารณาลงนามต่อไป

4.4.4 ขอยกเว้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน 2 หน่วยงาน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.5 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องอื่นๆ

5.1 การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในการดำเนินการของโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความคุ้มค่าในการดำเนินการของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย ที่ปรึกษาคณะทำงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ ที่ปรึกษาคณะทำงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ประธานคณะทำงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะทำงานในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าวต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3