รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 10 / 2557

เมื่อ 25 ตุลาคม 2557

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 การร่วมงานพิธีรับมอบอาคารเรียนรวมใจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.4 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.5 ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 (มคอ.7)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาการเรียนการสอน

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 รายงานจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.4 คดีปกครองหมายเลขดำที่ บ.27/2557 ระหว่าง รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ที่ 1 นายสุภชัย หาทองคำ ที่ 2 ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1 นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.5 รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.6 รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.7 แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี และรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.8 ขอแสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award จากสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย (FAPA)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 สืบเนื่อง

3.1 การขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และขอบรรจุรายวิชาใหม่ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.2.1 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : อนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
7. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ กรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

4.2.10 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ ข้อบังคับกำหนด กรณีนางสาวดวงรัชนีกรณ์ เหมือนมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ ข้อบังคับกำหนด กรณีนางสาวดวงรัชนีกรณ์ เหมือนมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์

4.2.11 ขอความเห็นชอบการขอขยายจำนวนรับนักศึกษาในคำปรึกษาวิทยานิพนธ์เกิน 5 คน กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช คณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาการเรียนการสอน

มติที่ประชุม : ถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

4.2.12 ขอความเห็นชอบการขอขยายจำนวนรับนักศึกษาในคำปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกิน 5 คน กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร คณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาการเรียนการสอน

มติที่ประชุม : ถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

4.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ กรรมการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
5. นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์

4.2.3 ขออนุมัติลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน ตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาออก แต่ทั้งนี้ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จนกว่าการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วเสร็จ

4.2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4. รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ กรรมการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์

4.2.5 ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556(ครั้งที่ 2) จำนวน 3 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : มอบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา กลับไปทบทวนการอนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) จำนวน 3 คน และพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

4.2.6 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) จำนวน 298 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) จำนวน 298 คน

4.2.7 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 67 คน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 67 คน

4.2.8 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริญญาเป็นปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 สำหรับ
นางสาวอทิตยา พิมพาเพียร รหัสประจำตัว 5320400578

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมติเปลี่ยนแปลงปริญญาเป็นปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 สำหรับ นางสาวอทิตยา พิมพาเพียร และมอบกองบริการการศึกษาดำเนินการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

4.2.9 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ ตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่...) พ.ศ. ….

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบการขอเพิ่มเติมแก้ไข พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. …

4.4.2 (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557-2561

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : อนุมัติ(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557-2561 และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน

4.4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรแก้ไขรูปแบบประกาศให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยข้อที่ 1 ถ้าเป็นประกาศจะใช้ว่า ประกาศนี้ใช้บังคับกับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเท่านั้น มีผลบังคับต้องไปอยู่ท้ายสุด เขียนว่า ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557

4.4.4 ขออนุมัติ ร่างประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2557”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำกลับไปทบทวนอีกครั้งและปรึกษาที่ปรึกษาด้านกฎหมายในการจัดทำร่างประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2557” และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

4.4.5 โครงการ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด”

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานวิจัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบโครงการและอนุมัติวงเงินในการดำเนินงานโครงการ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด” โดยการร่วมทุนวิจัยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตามเสนอ

4.4.6 การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (Research Partnership
Agreement) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Alberta ประเทศแคนาดา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.7 การลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.8 ขออนุมัติแก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 8/2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติให้แก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 8/2557

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3