รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 10 / 2556

เมื่อ 31 สิงหาคม 2556

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 เรื่อง การส่งความเห็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยในประเด็น พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 มาตรา 62 และ มาตรา 64 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยทำคำร้องไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอคัดสำเนาหนังสือที่ศาลปกครองสูงสุดส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อตรวจทานเนื้อหาว่าเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงหรือไม่
2. ให้มหาวิทยาลัยส่งหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญอีกทางหนึ่งด้วย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การขอแก้ไขมติที่ประชุมในรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2556 วาระที่ 4.4.6เรื่อง แก้ไขระเบียบสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ พ.ศ. 2551 ข้อ 7 และ ข้อ 8

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2556 (รอบ 9 เดือน)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2556 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการและจัดหาแนวทางเน้นการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 8)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 8) ของคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ กองบริการการศึกษา กองคลัง สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,655,139.50 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้อธิการบดีสามารถปรับแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีได้ สำหรับประเภทเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อดำเนินการโครงการบริการวิชาการและงานวิจัย ให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.2 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบทำแผนการใช้คืนเงินยืม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
2. มอบมหาวิทยาลัยจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณร่วมกับคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ แล้วนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ 31 มีนาคม 2556)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2556) และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลาสิ้นไตรมาสนั้นๆ
2. ให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดการเบิกจ่ายในหมวดงบลงทุนให้มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น
3. ให้มหาวิทยาลัยปรับวิธีการเก็บข้อมูลด้านการดำเนินงาน และตัวชี้วัด ให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับการดำเนินงานที่ทำอยู่

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 นโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ มหาวิทยาลัยควรนำผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2556 มาพิจารณาในการตั้งแผนในปี พ.ศ. 2557 ด้วย

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ณ มิถุนายน 2556)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ณ มิถุนายน 2556)

4.1.2.4 ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การผลิตอาหารเข้าในแผนการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการให้บรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตอาหารเข้าในแผนการรับนักศึกษา และให้ดำเนินการตามกระบวนการในการเสนอหลักสูตรต่อไป และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ให้คณะเกษตรศาสตร์พิจารณาปรับชื่อหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับคำอธิบายในเนื้อหาหลักสูตร
2. หลักสูตรควรมีการจัดการเรียนการสอนในกระบวนการผลิตเพิ่มเติมด้วย
3. รายชื่ออาจารย์ผู้สอนควรมีคุณวุฒิความสอดคล้องกับสาขาวิชา

4.1.2.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

4.1.2.6 ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังปี พ.ศ. 2557 (อัตราใหม่) สังกัดสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติกรอบอัตรากำลังปี พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) เพื่อกำหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน และให้มหาวิทยาลัยบริหารกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่

4.1.2.7 การต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : (1) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของ
คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและต่อเวลาราชการ
(2) อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการต่อเวลาราชการให้กับ
รองศาสตราจารย์ปราณีต งามเสน่ห์ ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาตามประกาศ ก.พ.อ. (เนื่องจากรอคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์)

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
ประจำปีการศึกษา 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 ขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมตามประกาศการให้ปริญญาเกียรตินิยม
เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2555 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.4 ขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานทะเบียนและวัดผล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.5 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.6 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ ราย นางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยจัดทำบันทึกความเห็น และแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด
2.ให้มหาวิทยาลัยศึกษาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะไม่ให้มีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

4.2.7 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ ราย Mrs. Linda Nowakowski

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การสำเร็จการศึกษาของ Mrs.Linda Nowakowski ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 โดยให้ใช้บทความทางวิชาการ เรื่อง “Discussion of Alternatives”ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Interconnection Issue 4 ปี ค.ศ. 2009 ที่เป็นบทความในลักษณะการให้สัมภาษณ์เป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ด้วยเหตุข้อขัดข้องในการบริหารจัดการหลักสูตรที่ทำให้เกิดความล่าช้า ในการขอสำเร็จการศึกษาตามมติคณะกรรมการประจำคณะบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

4.2.8 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555 กรณีราย เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขรูปแบบ และข้อความในข้อบังคับให้ถูกต้อง

4.4.2 ขอเปลี่ยนคณะและสาขาวิชาของนักศึกษาทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2556 และขอใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.3 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบและโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ รายงานประจำปีของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ควรมีรูปแบบเดียวกันและไปในทิศทางเดียวกันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.4.4 รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2555

4.4.5 แจ้งมติที่ประชุม ก.พ.อ. ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.6(6.10)/12973 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

4.4.6 สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอขอแก้ไขระเบียบสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์และ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ พ.ศ. 2541

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยนำประเด็นดังกล่าวหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติ

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3