รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 10 / 2555

เมื่อ 22 กันยายน 2555

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 คำพิพากษาศาลปกครอง คดีหมายเลขแดงที่ 236/2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 โครงการศูนย์การศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดสุรินทร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เมื่อโครงการฯ ดังกล่าวมีความชัดเจนในการที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนำเสนอขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง

4.1.1.2 รายงานการเงินไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ 2555 และรายงานลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในการจัดทำรายงานงบกระแสเงินสดในปีงบประมาณต่อไป ควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลกับปีงบประมาณที่ผ่านมาประกอบด้วย
2. ในการจัดทำรายงานสรุป รายงานการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณประจำปีให้ระบุหมายเหตุของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้
3. ให้กองคลังดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน กรณีลูกหนี้เงินงบประมาณแผ่นดิน – เงินอุดหนุนบริการวิชาการ ตามมาตรการที่ได้มีการกำหนดไว้ อีกทั้ง ขอให้ติดตามทวงถามลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อชำระหนี้เงินยืมฯ ให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป
4. ในการจัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ให้รวมถึงเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะวิชาต่างๆ ด้วย

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
4.2.1 การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
4.2.1 การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.2 การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.3 การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.4 การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ ให้มหาวิทยาลัยกำหนดวันที่สำเร็จการศึกษาเป็นวันสุดท้ายของการสอบปลาย อย่างไรก็ตามให้ตรวจสอบว่า ขัดแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือไม่

4.2.5 การขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.6 การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ ให้มหาวิทยาลัยกำหนดวันที่สำเร็จการศึกษาเป็นวันสุดท้ายของการสอบปลาย อย่างไรก็ตามให้ตรวจสอบว่า ขัดแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือไม่

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 รายงานประจำปีคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องอื่นๆ

5.1 การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเงินบนระบบ UBUFMIS เข้ากับระบบสารสนเทศ
งานตรวจสอบภายใน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

5.2 การกำกับตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3