รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 1 / 2560

เมื่อ 28 มกราคม 2560

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 การต้อนรับอัครราชทูต สหภาพยุโรป และส่งมอบงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ พร้อมเปิดตัวสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จำกัด ครบวงจร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.4 การกำกับดูแลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.5 การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานผลการอนุมัติการจ้าง นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สังกัดสำนักวิทยบริการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2559

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

2.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2559 (วาระเวียน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559


เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 สืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ก่อนเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินงบประมาณแผ่นดิน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน

4.1.1.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1


เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม :

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการจัดการความเสี่ยงที่นำเสนอ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ

4.1.2.1 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม :

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ 19 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559

4.2.2 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแทนตำแหน่งว่าง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ ดังนี้
1. ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ในสาขาวิชาตามลำดับ ดังนี้ ลำดับที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ และลำดับที่ ๒ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานเพิ่มอีก 30 วัน เพื่อให้การดำเนินการทาบทามและแต่งตั้งกรรมการแล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด

4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.3 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.5 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.6 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง : การปรับปรุงแผนการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.7 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างการปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 14 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.8 การปิดหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.3 การขยายระยะเวลาดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.4.4 ผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ทบทวนกรณีเบี้ยปรับจำนวนสองเท่า กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณี มหาวิทยาลัยเรียกให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ย และเรียกให้พลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ในฐานะผู้ค้ำประกัน ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน ภายหลังจากที่ผู้ร้องเรียนได้เกษียณอายุราชการแล้ว

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามนัยของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ข้อ 11 และข้อ 24 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการบังคับตามสัญญากับผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ำประกันให้ชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยโดยพลันจนคดีถึงที่สุด
2. มอบให้สำนักงานกฎหมายและนิติการจัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ ให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในหนังสือ และแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบภายในกำหนดระยะเวลาต่อไป

4.4.5 (ร่าง) รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๙

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาองค์กร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2559 และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.6 (ร่าง) รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3