รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 1 / 2559

เมื่อ 30 มกราคม 2559

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.4 ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสภาเภสัชกรรม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
หน้าที่ 13 ข้อ 1 บรรทัดที่ 2 - 5 แก้ไขเป็น “มุกดาหารที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2559 นั้น มหาวิทยาลัยควรหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อทำการทบทวนโครงการ โดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและประมาณการงบประมาณที่อาจจะต้องใช้ในการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ”
หน้าที่ 13 แก้ไขข้อ 2 บรรทัดที่ 4 แก้ไขเป็น “แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป”
หน้าที่ 42 บรรทัดที่ 25 - 28 เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้
ที่ประชุมมีการอภิปราย ดังนี้
- ในการเทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยควรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ในหมวดที่ 11 ข้อ 55 (55.1.1) เป็นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี และไม่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นรายกรณีควรพิจารณาในภาพรวม
หน้าที่ 42 แก้ไข มติที่ประชุม เป็น “ไม่เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555”

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.2.1 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.2 (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับสถาบันและข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2.4 ขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : มอบคณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี และผู้อำนวยการ วิทยาลัย พ.ศ. 2551 ต่อไป โดยให้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีตามข้อบังคับฯ ข้อ 8 (8.6) “ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการ เสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี โดยคำนึงถึงภาระงานของคณะในช่วงวาระการดำรงตำแหน่งเป็นสำคัญ พร้อมทั้งใช้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการทำงาน ชื่อเสียงทางสังคม วิธีการดำเนินงานและเป้าหมายในการทำงานที่นำเสนอ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อพิจารณาอื่น ตามที่ คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรประกอบการพิจารณา...” นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 ข้อ 20 มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้
1. เป็นอาจารย์พยาบาลประจำหรือบุคลากรพยาบาลประจำ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหาร การศึกษา หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์
2. มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ดำรงตำแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
4.เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาที่จะได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลในการออกไปประกอบวิชาชีพการพยาบาลภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว

4.1.2.5 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังรายนามต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ กรรมการ
อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
4. นางปนัดดา ฤทธิชู เลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

4.2.2 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้ง นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน

4.2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบ
อัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตรากำลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน
อธิการบดี
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
5 รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ กรรมการ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
7. นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์

4.2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานในส่วนของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ นางอรวรรณ ชยางกูร เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบต่อไป และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2.5 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์นิวิท เจริญใจ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.2.6 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.7 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังผู้มีรายนามและผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ ประกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
7. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ กรรมการ
8. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ
9. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ กรรมการ
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน กรรมการ
12. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.3 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.4 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.5 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.6 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.7 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.3.8 การขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไข ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.2 (ร่าง) รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขรายงานประจำปี พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3