รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 1 / 2558

เมื่อ 31 มกราคม 2558

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.3 ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.4 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2 แจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยดานัง วิทยาเขตคอนตูม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี และรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1.1 ขออนุมัติเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารรวมใจ วิทยาเขตมุกดาหาร และขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.1.2 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ และมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.1.3 ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมคงเหลือของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินรายได้

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.1.4 พิจารณางบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานงบประมาณการเงิน และมอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.1.5 ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณหมวดรายจ่ายระหว่างปี รายการครุภัณฑ์เพื่อจัดหาเครื่องแม่ข่ายแบบเบลด (Blade Server) พร้อมหน่วยจัดเก็บข้อมูลให้รองรับระบบทะเบียนนักศึกษาระบบรับเข้าศึกษา และระบบสืบค้นข้อมูลของมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้
1. เห็นชอบดำเนินโครงการการจัดหาเครื่องแม่ข่ายแบบเบลดพร้อมหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับรองรับการใช้ของฐานข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบรับเข้าศึกษา และระบบสืบค้นข้อมูล
2. อนุมัติตั้งแผนงบประมาณหมวดรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2558 ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดหาเครื่องแม่ข่ายแบบเบลดพร้อมหน่วยจัดเก็บข้อมูล โดยใช้งบประมาณจากแหล่งเงิน ดังนี้
2.1 เงินสะสมระหว่างปีของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 2,500,000 บาท
2.2 เงินสะสมระหว่างปีของส านักวิทยบริการ จำนวน 500,000 บาท
2.3 งบประมาณในโครงการบริการด้านทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา รหัสโครงการ 530110001 รายการโปรแกรมบำรุงระบบทะเบียน จำนวน 430,000 บาท
หมายเหตุ ในระเบียบวาระนี้นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบตามมติดังกล่าว

4.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ณ 30 กันยายน 2557)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ณ 30 กันยายน 2557) และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้รองศาสตราจารย์ ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบอีกครั้ง

4.1.2.2 พิจารณากำหนดกรอบของตำแหน่งประเภททั่วไปและ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4.1.2.3 ขออนุมัติกำหนดกรอบตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ เป็นการเฉพาะราย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ ให้ใช้กรอบตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แต่ทั้งนี้ให้ไปปฏิบัติงานเป็นการประจำที่คณะเกษตรศาสตร์

4.1.2.4 (ร่าง) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : - ขอถอนระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำไปเพิ่มเติมรายละเอียดให้สมบูรณ์มากขึ้น

4.1.2.5 ตัวบ่งชี้และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์
1.ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
2.รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
อธิการบดี
3.รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5.ผู้ช่วยศาสตร์จารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์

4.2.2 การขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ การลาออกจากตำแหน่งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของ ศาสตราจารย์พรชัย ชุนหจินดา

4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 3)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ(แทน)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำตำแหน่งที่ว่าง

หมายเหตุ
1. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้มีการเสนอชื่อและให้มีการลงคะแนนแบบไม่เปิดเผย โดยมีผู้ถูกเสนอชื่อ ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว
และผู้ที่ได้คะแนนแบบไม่เปิดเผยสูงสุด คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว และบุคคลทั้ง 3 ราย ได้ออกจากห้องประชุม
2. ในระเบียบวาระนี้ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ออกจากห้องประชุม ศาสตราจารย์คลินิกเกียรตินายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

4.3.1 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 ขออนุมัติจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน สำหรับอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และวิทยากรที่สอนให้กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ ในหลักการของอัตราที่เสนอ และมอบมหาวิทยาลัยจัดทำระเบียบเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และวิทยากรที่สอนให้กับหลักสูตรต่างๆ และให้มีผลย้อนหลังถึงกรณีนี้ด้วย

4.4.2 (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เป็นพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2549 เดิม และให้จัดทำข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ฉบับใหม่ โดยมอบให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย นางอรวรรณ ชยางกูร และนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ ฉบับใหม่ และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป

4.4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) และให้ยกเลิกวารสารทางวิชากา ร 1 รายการ คือ 3.3 International Journal of emerging technology and advanced engineering ในเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

4.4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานและการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานและการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... และมอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบอีกครั้งก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

4.4.5 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Technology, Sydney ประเทศออสเตรเลีย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4.6 พิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อปฏิบัติงานครบระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อปฏิบัติงานครบระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2558 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3