รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 1 / 2557

เมื่อ 28 มกราคม 2557

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 5)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้ง 36 คน

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3