รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 1 / 2556

เมื่อ 19 มกราคม 2556

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 แผนความต้องการงบลงทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานแผน

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.2 กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.3 สรุปผลการดำเนินงานจัดงานเกษตรอีสานใต้ปี 2555 (งบประมาณปี พ.ศ. 2556)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.4 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้ กรณี ลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษา ให้เรียกคืนเงินตามสัญญากู้ยืมที่ได้ทำไว้กับมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดกิจกรรมทางวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดกิจกรรมทางวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. .... และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวให้เป็นไปตามรูปแบบที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ กำหนด รวมทั้งความสมบูรณ์ของ (ร่าง) ระเบียบฯ ในการกำหนดผู้วินิจฉัยปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้ระเบียบฯ ดังกล่าว
2. พิจารณาแหล่งทุนจากภายนอกให้ครบถ้วน ทั้งที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุนอื่นที่สามารถนำเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และกำหนดวิธีการเบิกจ่ายใน (ร่าง) ระเบียบฯ ให้เหมาะสมกับแหล่งทุนต่อไป
3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ข้อ 7 (3) บรรทัดสุดท้าย จากเดิม โดยผู้มีอำนาจสั่งจ่ายสองในสาม ให้แก้ไขเป็น และในกรณีการสั่งจ่ายเงินให้กำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายสองในสามของผู้มีชื่อในบัญชี
4. แก้ไขข้อความให้เป็นข้อความที่ใช้กันตามกฎหมาย เช่น ข้อความตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ข้อ 7 (5) การใช้เงินทุนจัดซื้อจัดจ้างโดยมีวงเงินไม่ถึง 50,000 บาท ให้แก้ไขเป็น การใช้เงินทุนจัดซื้อจัดจ้างโดยมีวงเงินต่ำกว่า 50,000 บาท เป็นต้น
5. ควรระบุหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ข้อ 7 (5) ให้มีความชัดเจนว่าเป็นหลักฐานรายการใดรายการหนึ่ง คือ ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน หรือทั้งสองรายการ คือ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน
6. เมื่อแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว แล้วให้เสนอต่อนายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) แล้วจึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม และบังคับใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. บันทึกรายละเอียดถึงเหตุผลประกอบในการที่ประกาศฯ ดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไปนั้น เป็นผลมาจากการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ เพื่อการปรับอัตราแรกบรรจุนั้น ได้จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยงบประมาณที่ได้รับนั้น จะครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้บังคับใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ใหม่นี้
2. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาลให้เหมาะสมกับระยะเวลาการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒที่ ก.พ.รับรอง ดังกล่าว
ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะนิติศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะนิติศาสตร์ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
2.1 รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 นางอรวรรณ ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี เป็นเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4.2.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
2.1 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี เป็นเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4.2.3 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ดังนี้
1.รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
2.1 รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี เป็นเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4.2.4 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนงานและหน่วยงาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ เป็นประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
2.1 รองศาสตราจารย์มัณฑนา สามารถ
อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร
2.2 รองศาสตราจารย์จินดา ขลิบทอง
รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยการจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ เป็นประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
2.1 รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทรประสิทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.2 รองศาสตราจารย์จินดา ขลิบทอง
รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4.2.5 การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 5)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.6 การขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาที่ศึกษา เกินเกณฑ์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 กรณีพิเศษ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาให้ชัดเจน และมีเหตุผลประกอบในการพิจารณาในครั้งต่อไป

4.2.7 ขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว เป็นกรณีพิเศษ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติเปิดรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว เป็นกรณีพิเศษ ให้กับนาย Channara Ros ชาวกัมพูชา นักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และอนุมัติเข้าศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา 2555

4.2.8 ขออนุมัติรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นร่วมกับสถาบันการศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานรับเข้า

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา

4.3.1 การขออนุมัติเปิดรายวิชา 1503 200 การดูแลสุขภาพตนเอง แบบองค์รวม 3 (3-0-6) สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : มอบรองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดทำสรุปรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เช่น หลักการและเหตุผลความจำเป็น โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา จำนวนการรับนักศึกษา งบประมาณที่ใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร ความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น แล้วนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป

4.3.3 การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สังกัดคณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.2 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การขอลาออกจากราชการหรือลาออกจากงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาถึงกรณีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการลาออกจากราชการของบุคลากร แล้วจึงนำมากำหนดวิธีการเพื่อจัดทำข้อบังคับฯ ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี และเมื่อแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้วให้เสนอต่อนายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป

4.4.3 การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ เบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบฯ โดยยึดวัตถุประสงค์จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเป็นหลัก ทั้งนี้ วิธีการเบิกจ่ายเงินในบางรายการอาจมอบอำนาจให้แก่อธิการบดีจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ และเมื่อแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว แล้วให้เสนอต่อนายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) แล้วจึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม และบังคับใช้ต่อไป

4.4.4 การพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิต ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรขุน สุกรพันธ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : มอบรองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ปรับปรุง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตไว้ เช่น การร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกรณีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานงบประมาณ

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. บันทึกรายละเอียดถึงเหตุผลประกอบในการที่ประกาศฯ ดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไปนั้น เป็นผลมาจากการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ เพื่อการปรับอัตราแรกบรรจุนั้น ได้จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยงบประมาณที่ได้รับนั้น จะครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้บังคับใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ใหม่นี้
2. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาลให้เหมาะสมกับระยะเวลาการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒที่ ก.พ.รับรอง ดังกล่าว
ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา

4.2.1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะนิติศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะนิติศาสตร์ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
2.1 รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 นางอรวรรณ ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี เป็นเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4.2.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
2.1 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี เป็นเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4.2.3 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ดังนี้
1.รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นประธานกรรมการ
อธิการบดี
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
2.1 รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี เป็นเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4.2.4 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนงานและหน่วยงาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ เป็นประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
2.1 รองศาสตราจารย์มัณฑนา สามารถ
อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร
2.2 รองศาสตราจารย์จินดา ขลิบทอง
รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยการจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ เป็นประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ได้แก่
2.1 รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทรประสิทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.2 รองศาสตราจารย์จินดา ขลิบทอง
รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4.2.5 การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 5)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.2.6 การขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาที่ศึกษา เกินเกณฑ์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 กรณีพิเศษ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาให้ชัดเจน และมีเหตุผลประกอบในการพิจารณาในครั้งต่อไป

4.2.7 ขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว เป็นกรณีพิเศษ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : อนุมัติเปิดรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว เป็นกรณีพิเศษ ให้กับนาย Channara Ros ชาวกัมพูชา นักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และอนุมัติเข้าศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา 2555

4.2.8 ขออนุมัติรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นร่วมกับสถาบันการศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานรับเข้า

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา

4.3.1 การขออนุมัติเปิดรายวิชา 1503 200 การดูแลสุขภาพตนเอง แบบองค์รวม 3 (3-0-6) สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.3.2 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : มอบรองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดทำสรุปรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เช่น หลักการและเหตุผลความจำเป็น โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา จำนวนการรับนักศึกษา งบประมาณที่ใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร ความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น แล้วนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป

4.3.3 การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สังกัดคณะบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.2 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การขอลาออกจากราชการหรือลาออกจากงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาถึงกรณีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการลาออกจากราชการของบุคลากร แล้วจึงนำมากำหนดวิธีการเพื่อจัดทำข้อบังคับฯ ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี และเมื่อแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้วให้เสนอต่อนายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป

4.4.3 การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ เบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานกฎหมาย

มติที่ประชุม : มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบฯ โดยยึดวัตถุประสงค์จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเป็นหลัก ทั้งนี้ วิธีการเบิกจ่ายเงินในบางรายการอาจมอบอำนาจให้แก่อธิการบดีจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ และเมื่อแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว แล้วให้เสนอต่อนายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) แล้วจึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม และบังคับใช้ต่อไป

4.4.4 การพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิต ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรขุน สุกรพันธ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : มอบรองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ปรับปรุง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตไว้ เช่น การร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกรณีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3