รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 1 / 2555

เมื่อ 28 มกราคม 2555

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1.4 เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.5 การประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.1 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ให้แล้วเสร็จหลังจากสิ้นปีงบประมาณ ภายใน 60 วัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534
2.ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว
3. ให้มหาวิทยาลัยวางระบบการบริหารการเงินแบบรวมศูนย์ เพื่อให้การบริหารเงินฝากได้ผลตอบแทนสูงที่สุด
4. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการยุบรวมบัญชีให้มีจำนวนน้อยลง เพื่อให้บริหารจัดการได้ดีขึ้น
5. มอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาการปรับปรุงระเบียบการบริหารการเงินต่างๆ และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1.4 เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.1.5 การประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.1 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ให้แล้วเสร็จหลังจากสิ้นปีงบประมาณ ภายใน 60 วัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534
2.ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว
3. ให้มหาวิทยาลัยวางระบบการบริหารการเงินแบบรวมศูนย์ เพื่อให้การบริหารเงินฝากได้ผลตอบแทนสูงที่สุด
4. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการยุบรวมบัญชีให้มีจำนวนน้อยลง เพื่อให้บริหารจัดการได้ดีขึ้น
5. มอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาการปรับปรุงระเบียบการบริหารการเงินต่างๆ และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

1.2.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิทราบ

3.1 รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร 3 หลัง

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : เรื่องทั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในการสรุปเพื่อนำเสนอควรแยกการนำเสนอเป็นสิ่งที่ดำเนินการไปแล้ว และสิ่งที่จะ
ดำเนินการในอนาคต
2. ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบประเมินความเสียหายของโครงการทั้งสองอย่างรอบคอบ
ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
3. ให้มหาวิทยาลัยโดยงานพัสดุ กองคลัง และโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ประสานการ
ดำเนินงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินการทางกฎหมาย โดยมอบนายนิกร วีสเพ็ญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตำแหน่ง ช่วยพิจารณาในเบื้องต้น
4. ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 ขออนุมัติเงินรายได้มหาวิทยาลัย ตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการรวม จำนวน 4 หลัง และขออนุมัติจ้างออกแบบอาคาร ปฏิบัติการรวม จำนวน 4 หลัง โดยขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 95

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานเงินรายได้

มติที่ประชุม : อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะที่เป็นผู้ใช้อาคาร ตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบอาคาร จำนวน 4 หลัง จำนวน 5,800,000 บาท โดยทำเป็นสัญญาจ้างสำหรับการออกแบบ

4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนี้
1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
ได้แก่ 2.1 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
ได้แก่ 3.1 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3.2 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
4. ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควรหนึ่งคนเป็นเลขานุการ

4.2.2 การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 7)

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้มหาวิทยาลัยจัดระบบของผลงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อพิจารณาพัฒนาต่อยอดทางงานวิจัย หรือพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อไป

4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
4.3.1 การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการ(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2555 คณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม : อนุมัติ หลักสูตรดังกล่าวโดยให้รับนักศึกษาได้เมื่อหลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้มหาวิทยาลัยปรับชื่อหลักสูตรเป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยว
2. ในการนำเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรคราวต่อไปให้มหาวิทยาลัยเสนอข้อมูลด้วยว่าหลักสูตรที่นำเสนอมีมหาวิทยาลัยใดเปิดแล้วบ้าง และหลักสูตรที่เสนอเปิดมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร

4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
4.4.1 การพิจารณาเกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ 7 ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2554 และการพิจารณาร่างแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบเกณฑ์การประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัย แบบการประเมินตนเอง ทั้งนี้ สำหรับแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย มอบให้ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำในการปรับปรุงและเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมินและสรุปรวบรวมนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4.2 การประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : มอบให้ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะและปรับแก้ไข และนำส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมินต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5 เรื่องอื่นๆ

5.1 พิจารณาการอนุญาตการลาออกของคณบดีคณะศิลปศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ ลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

5.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้
1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ำกว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า เป็นกรรมการ
ได้แก่ 2.1 รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
2.2 รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์
3. เลขานุการซึ่งแต่งตั้งจากรองอธิการบดีโดยคำแนะนำของอธิการบดี
ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

5.3 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

5.4 การดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมวาระลับ

เอกสารประกอบ :

เรื่องเกี่ยวกับ : งานนโยบาย

มติที่ประชุม : ให้นำระเบียบวาระลับดังกล่าวมารวมไว้ในระเบียบวาระปกติ เป็นระเบียบวาระที่ 6 วาระลับ

เลิกประชุมเวลา
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม3