เลือกปี :
เรื่องเกี่ยวกับ(งาน) จำนวนวาระ (เรื่อง)
ปี 2564
01 งานนโยบาย 6
02 งานแผน 7
03 งานงบประมาณ 14
04 งานบุคคล 26
05 งานพัฒนาหลักสูตร 35
06 งานทะเบียนและวัดผล 1
07 งานบัณฑิตศึกษา 5
15 งานพัฒนาองค์กร 19
16 เรื่องทั่วไป 46
17 งานประกันคุณภาพการศึกษา 1
18 งานกฎหมาย 25
20 งานเงินรายได้ 11
21 งานเงินงบประมาณแผ่นดิน 4
22 งานรับเข้า 2
24 งานความร่วมมือทางวิชาการ 3
รวม 205
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธํนวาคม 2564 เวลา 16:31 น.