เลือกปี :
เรื่องเกี่ยวกับ(งาน) จำนวนวาระ (เรื่อง)
ปี 2562
01 งานนโยบาย 5
03 งานงบประมาณ 4
04 งานบุคคล 10
05 งานพัฒนาหลักสูตร 16
06 งานทะเบียนและวัดผล 1
07 งานบัณฑิตศึกษา 2
15 งานพัฒนาองค์กร 2
16 เรื่องทั่วไป 33
18 งานกฎหมาย 9
21 งานเงินงบประมาณแผ่นดิน 1
24 งานความร่วมมือทางวิชาการ 1
รวม 84
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 02:02 น.