เลือกปี :
เรื่องเกี่ยวกับ(งาน) จำนวนวาระ (เรื่อง)
ปี 2565
01 งานนโยบาย 2
02 งานแผน 2
03 งานงบประมาณ 7
04 งานบุคคล 9
05 งานพัฒนาหลักสูตร 14
06 งานทะเบียนและวัดผล 1
13 งานกิจการนักศึกษา 2
15 งานพัฒนาองค์กร 4
16 เรื่องทั่วไป 14
18 งานกฎหมาย 5
20 งานเงินรายได้ 1
21 งานเงินงบประมาณแผ่นดิน 1
24 งานความร่วมมือทางวิชาการ 3
รวม 65
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 03:20 น.