เลือกปี :
เรื่องเกี่ยวกับ(งาน) จำนวนวาระ (เรื่อง)
ปี 2560
01 งานนโยบาย 7
02 งานแผน 8
03 งานงบประมาณ 21
04 งานบุคคล 34
05 งานพัฒนาหลักสูตร 63
06 งานทะเบียนและวัดผล 9
07 งานบัณฑิตศึกษา 9
08 งานวิจัย 1
09 งานบริการวิชาการ 2
12 งานพัฒนาการเรียนการสอน 1
13 งานกิจการนักศึกษา 1
15 งานพัฒนาองค์กร 15
16 เรื่องทั่วไป 58
17 งานประกันคุณภาพการศึกษา 11
18 งานกฎหมาย 13
19 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 5
20 งานเงินรายได้ 1
21 งานเงินงบประมาณแผ่นดิน 1
22 งานรับเข้า 2
23 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4
24 งานความร่วมมือทางวิชาการ 1
รวม 267
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 14:46 น.