เลือกปี :
เรื่องเกี่ยวกับ(งาน) จำนวนวาระ (เรื่อง)
ปี 2563
01 งานนโยบาย 1
02 งานแผน 1
03 งานงบประมาณ 1
04 งานบุคคล 6
05 งานพัฒนาหลักสูตร 13
07 งานบัณฑิตศึกษา 1
16 เรื่องทั่วไป 12
18 งานกฎหมาย 6
21 งานเงินงบประมาณแผ่นดิน 1
24 งานความร่วมมือทางวิชาการ 9
รวม 51
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:49 น.