เลือกปี :
เรื่องเกี่ยวกับ(งาน) จำนวนวาระ (เรื่อง)
ปี 2565
01 งานนโยบาย 4
02 งานแผน 6
03 งานงบประมาณ 12
04 งานบุคคล 26
05 งานพัฒนาหลักสูตร 31
06 งานทะเบียนและวัดผล 2
07 งานบัณฑิตศึกษา 4
09 งานบริการวิชาการ 4
13 งานกิจการนักศึกษา 3
15 งานพัฒนาองค์กร 10
16 เรื่องทั่วไป 53
17 งานประกันคุณภาพการศึกษา 3
18 งานกฎหมาย 25
19 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 1
20 งานเงินรายได้ 7
21 งานเงินงบประมาณแผ่นดิน 5
22 งานรับเข้า 2
24 งานความร่วมมือทางวิชาการ 5
รวม 203
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 11:58 น.