เลือกปี :
เรื่องเกี่ยวกับ(งาน) จำนวนวาระ (เรื่อง)
ปี 2560
01 งานนโยบาย 7
02 งานแผน 7
03 งานงบประมาณ 19
04 งานบุคคล 31
05 งานพัฒนาหลักสูตร 63
06 งานทะเบียนและวัดผล 7
07 งานบัณฑิตศึกษา 8
08 งานวิจัย 1
09 งานบริการวิชาการ 2
12 งานพัฒนาการเรียนการสอน 1
15 งานพัฒนาองค์กร 13
16 เรื่องทั่วไป 53
17 งานประกันคุณภาพการศึกษา 11
18 งานกฎหมาย 11
19 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 4
20 งานเงินรายได้ 1
21 งานเงินงบประมาณแผ่นดิน 1
22 งานรับเข้า 2
24 งานความร่วมมือทางวิชาการ 1
รวม 243
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 12:56 น.