เลือกปี :
เรื่องเกี่ยวกับ(งาน) จำนวนวาระ (เรื่อง)
ปี 2561
01 งานนโยบาย 3
02 งานแผน 3
03 งานงบประมาณ 8
04 งานบุคคล 7
05 งานพัฒนาหลักสูตร 7
07 งานบัณฑิตศึกษา 2
16 เรื่องทั่วไป 7
18 งานกฎหมาย 3
22 งานรับเข้า 1
รวม 41
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 15:29 น.