เลือกปี :
เรื่องเกี่ยวกับ(งาน) จำนวนวาระ (เรื่อง)
ปี 2563
01 งานนโยบาย 6
02 งานแผน 4
03 งานงบประมาณ 11
04 งานบุคคล 22
05 งานพัฒนาหลักสูตร 41
07 งานบัณฑิตศึกษา 3
09 งานบริการวิชาการ 1
15 งานพัฒนาองค์กร 1
16 เรื่องทั่วไป 33
18 งานกฎหมาย 20
20 งานเงินรายได้ 6
21 งานเงินงบประมาณแผ่นดิน 1
22 งานรับเข้า 1
24 งานความร่วมมือทางวิชาการ 14
รวม 164
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 02:23 น.