เลือกปี :
เรื่องเกี่ยวกับ(งาน) จำนวนวาระ (เรื่อง)
ปี 2565
01 งานนโยบาย 4
02 งานแผน 4
03 งานงบประมาณ 10
04 งานบุคคล 19
05 งานพัฒนาหลักสูตร 26
06 งานทะเบียนและวัดผล 2
07 งานบัณฑิตศึกษา 3
09 งานบริการวิชาการ 4
13 งานกิจการนักศึกษา 3
15 งานพัฒนาองค์กร 8
16 เรื่องทั่วไป 39
17 งานประกันคุณภาพการศึกษา 2
18 งานกฎหมาย 22
19 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 1
20 งานเงินรายได้ 5
21 งานเงินงบประมาณแผ่นดิน 4
22 งานรับเข้า 1
24 งานความร่วมมือทางวิชาการ 4
รวม 161
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 03:53 น.