เลือกปี :
เรื่องเกี่ยวกับ(งาน) จำนวนวาระ (เรื่อง)
ปี 2562
03 งานงบประมาณ 4
04 งานบุคคล 6
05 งานพัฒนาหลักสูตร 10
07 งานบัณฑิตศึกษา 2
15 งานพัฒนาองค์กร 2
16 เรื่องทั่วไป 10
18 งานกฎหมาย 4
21 งานเงินงบประมาณแผ่นดิน 1
24 งานความร่วมมือทางวิชาการ 1
รวม 40
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 23:01 น.