เลือกปี :
เรื่องเกี่ยวกับ(งาน) จำนวนวาระ (เรื่อง)
ปี 2565
01 งานนโยบาย 7
02 งานแผน 10
03 งานงบประมาณ 13
04 งานบุคคล 46
05 งานพัฒนาหลักสูตร 36
06 งานทะเบียนและวัดผล 2
07 งานบัณฑิตศึกษา 6
09 งานบริการวิชาการ 4
13 งานกิจการนักศึกษา 3
14 งานสวัสดิการ 1
15 งานพัฒนาองค์กร 15
16 เรื่องทั่วไป 69
17 งานประกันคุณภาพการศึกษา 3
18 งานกฎหมาย 32
19 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 1
20 งานเงินรายได้ 9
21 งานเงินงบประมาณแผ่นดิน 6
22 งานรับเข้า 2
23 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 1
24 งานความร่วมมือทางวิชาการ 5
รวม 271
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 00:02 น.