เลือกปี :
เรื่องเกี่ยวกับ(งาน) จำนวนวาระ (เรื่อง)
ปี 2563
01 งานนโยบาย 4
02 งานแผน 2
03 งานงบประมาณ 10
04 งานบุคคล 11
05 งานพัฒนาหลักสูตร 35
07 งานบัณฑิตศึกษา 3
09 งานบริการวิชาการ 1
15 งานพัฒนาองค์กร 1
16 เรื่องทั่วไป 26
18 งานกฎหมาย 16
20 งานเงินรายได้ 5
21 งานเงินงบประมาณแผ่นดิน 1
24 งานความร่วมมือทางวิชาการ 12
รวม 127
ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 02:56 น.