เลือกปี :
เรื่องเกี่ยวกับ(งาน) จำนวนวาระ (เรื่อง)
ปี 2561
01 งานนโยบาย 3
02 งานแผน 3
03 งานงบประมาณ 9
04 งานบุคคล 8
05 งานพัฒนาหลักสูตร 7
07 งานบัณฑิตศึกษา 2
16 เรื่องทั่วไป 10
18 งานกฎหมาย 5
22 งานรับเข้า 2
รวม 49
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09:16 น.