เลือกปี :
เรื่องเกี่ยวกับ(งาน) จำนวนวาระ (เรื่อง)
ปี 2563
01 งานนโยบาย 8
02 งานแผน 4
03 งานงบประมาณ 11
04 งานบุคคล 24
05 งานพัฒนาหลักสูตร 41
07 งานบัณฑิตศึกษา 4
09 งานบริการวิชาการ 1
15 งานพัฒนาองค์กร 1
16 เรื่องทั่วไป 40
17 งานประกันคุณภาพการศึกษา 1
18 งานกฎหมาย 23
20 งานเงินรายได้ 8
21 งานเงินงบประมาณแผ่นดิน 2
22 งานรับเข้า 1
24 งานความร่วมมือทางวิชาการ 14
รวม 183
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 01:06 น.