ความพึงพอใจการใช้งานระบบ
มากที่สุด
มาก
ปาานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ