รายละเอียด
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
ระเบียบวาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ เรื่องเกี่ยวกับ
9/2565
24/09/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.5 เรื่องแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา
รับทราบ งานบุคคล
9/2565
24/09/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
9/2565
24/09/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับทราบ เรื่องทั่วไป
9/2565
24/09/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 เรื่องแจ้งจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบ เรื่องทั่วไป
9/2565
24/09/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 นายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข
รับทราบ เรื่องทั่วไป
9/2565
24/09/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 แจ้งการเกษียณอายุราชการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ งานบุคคล
9/2565
24/09/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในตัวชี้วัดต่างๆ ที่มีผลการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้ผลการประเมินเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ต่อไป งานพัฒนาองค์กร
9/2565
24/09/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา

รับทราบ และในโอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิชาชีพสตรีตัวอย่างระดับประเทศ จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ด้วย เรื่องทั่วไป
9/2565
24/09/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.4 รายงานผลการดำเนินงานของ คณะ สำนัก และหน่วยงาน ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนมกราคม ? กรกฎาคม 2565
รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ติดตาม คณะ สำนัก และหน่วยงาน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายในระบบติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพร้อมทั้งชี้แจงปัญหาและอุปสรรค ที่ทำให้ คณะ สำนัก และหน่วยงาน ไม่สามารถดำเนินการได้เพื่อรายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป เรื่องทั่วไป
9/2565
24/09/2565
2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข เรื่องทั่วไป
9/2565
24/09/2565
3.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 3.1 ความคืบหน้าการขอต่ออายุการใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติเพื่อเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการขอต่ออายุการใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติเพื่อเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565
2. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีที่มหาวิทยาลัยใช้พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไปใช้ประโยชน์ในการแสวงหารายได้สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
เรื่องทั่วไป
9/2565
24/09/2565
3.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 3.2 ความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัย และคณะทำงานโครงการบริหารจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ขอให้นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามผลพิจารณา ร่าง สัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ จากสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้การฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการบริหารจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป โดย ดำเนินการต่อไป พิจารณาร่างสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะร่าง สัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ในข้อ ๗ ระยะเวลาการบริหารจัดการไฟฟ้า ที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และข้อที่ 9 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างรอบครอบอีกครั้ง เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุดทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยประสงค์ที่จะดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบอื่น เช่น บนพื้นดิน (On Land) หรือบนหลังคาอาคาร (Rooftop) และรูปแบบการร่วมลงทุนกับกับเอกชนในอนาคต ให้ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบผลประโยชน์ด้านต่างๆ ที่จะได้รับจากการดำเนินงาน เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่มหาวิทยาลัย
2. มอบคณะทำงานโครงการบริหารจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการจัดทำรายละเอียดการคำนวณค่าบริการด้านการจัดการพลังงาน จำนวน 136,939,307.27 บาท ตาม ร่าง สัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ในข้อ 6 ให้มีความชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นว่าค่าบริการด้านการจัดการพลังงาน ในจำนวนเงินดังกล่าวเป็นอัตราที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามที่กำหนดระยะเวลาของสัญญา
งานพัฒนาองค์กร
9/2565
24/09/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
เห็นชอบ งานแผน
9/2565
24/09/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน

4.1.1.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป งานงบประมาณ
9/2565
24/09/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.3 (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการวิเคราะห์เงินสดคงเหลือของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ใช้จ่ายหมุนเวียนหรือไม่มีแผนในการใช้จ่าย เพื่อนำเอาไปลงทุนในรูปแบบเงินฝากกับสถาบันทางการเงินต่างๆ ที่ให้ประโยชน์ตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยที่สูง หรือนำเอาไปลงทุนในการซื้อสลากหรือพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น เพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบสวัสดิการของบุคลากร เพื่อจักได้เตรียมความพร้อมของงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว และเพื่อรองรับการปรับสถานภาพมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับในอนาคต
3. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหารือกับนางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
4. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการติดตามและทบทวนประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย กับรายรับจริงและรายจ่ายจริง ในทุก ๖ เดือน เพื่อจักได้ปรับประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายรับจริงและรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น
งานงบประมาณ
9/2565
24/09/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน

4.1.1.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีมีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

อนุมัติ และมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป งานเงินรายได้
9/2565
24/09/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติ งานบุคคล
9/2565
24/09/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.2 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.อ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่างลง
เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางกฤตยา อุทโธ อาจารย์ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ และนายขรรค์เพชร ชายทวีป อาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทนนับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 1 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 1 คน ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าห้าปีเพื่อเป็นผู้แทนของหน่วยงานที่ตนสังกัด ตามความในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อ 4 (1) ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม แล้วจึงหารือนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ต่อไป งานบุคคล
9/2565
24/09/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1,686 คน อนุมัติ งานบุคคล
9/2565
24/09/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ขออนุมัติครั้งที่ 9/2565)
อนุมัติ งานบุคคล
9/2565
24/09/2565
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.1 การเปิดหลักสูตรใหม่ จำนวน 3 หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
9/2565
24/09/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
เห็นชอบ งานกฎหมาย
8/2565
27/8/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.5 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) รับทราบ งานพัฒนาหลักสูตร
8/2565
27/8/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
8/2565
27/8/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับทราบ เรื่องทั่วไป
8/2565
27/8/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 การประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์และขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ฉบับ รับทราบ เรื่องทั่วไป
8/2565
27/8/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 การดำเนินงานตามปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับทราบ เรื่องทั่วไป
8/2565
27/8/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ เรื่องทั่วไป
8/2565
27/8/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 3 ได้ยื่นฟ้องนายประกอบ วิโรจนกูฎ กับพวกรวม 8 คน ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
รับทราบ และหากสำนักงานกฎหมายและนิติการมีผลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีดังกล่าวเป็นประการใดมอบให้สำนักงานกฎหมายและนิติการดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบว่าได้รับความเสียหายทางเพ่งในคดีอาญาดังกล่าวหรือไม่เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ และจำเลยในคดีอาญาดังกล่าวจะต้องรับผิดเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่เป็นไปตามสัดส่วนของกรมบัญชีกลางกำหนดไว้หรือไม่
2. มหาวิทยาลัยควรแถลงข้อเท็จเกี่ยวกับสัดส่วนความรับผิดทางแพ่งของจำเลยแต่ละคนเข้าไปในคดีอาญาเพื่อให้ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเสียหายของมหาวิทยาลัยต่อไป
งานกฎหมาย
8/2565
27/8/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน ที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่นักศึกษา ทำให้นักศึกษาสามารถค้นพบศักยภาพที่แท้จริงและความต้องการด้านงานอาชีพชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ ระยะเวลาของหลักสูตรอาจจะน้อยกว่าระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยทั่วไป โดยลดรายวิชาศึกษาทั่วไป แต่เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพให้มากขึ้น
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อการแก้ปัญหาการรับนักศึกษาในหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนการรับจำนวนมาก หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อทดแทนหลักสูตรที่ไม่เป็นความต้องการของผู้เรียน หรือหลักสูตรในรูปแบบบูรณาการที่นำองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มารวมกันให้มีจุดเด่นและเป็นที่สนใจแก่ผู้ต้องการศึกษาให้มากขึ้น เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ ที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านอื่นๆ เช่น ด้านอาหาร ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านการออกกำลังกาย จากคณะวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
3. มอบมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในรูปแบบของ New skill Upskill และ Reskill ที่ตรงต่อความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้ต้องการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาลดลง อีกทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความยั่งยืนมหาวิทยาลัย
4. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งให้ข้อเสนอในการปรับปรุงหลักสูตร ยุบรวมหลักสูตร หรือปิดหลักสูตร ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต 2) รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ 3) รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ และ 4) นางสีลาภรณ์ บัวสาย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๒ คน ทั้งนี้ ให้คณะทำงานชุดดังกล่าวรายงานผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ภายในระยะเวลา 2 เดือน และมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี เช่น จำนวนนักศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาระงานของอาจารย์ผู้สอน ต้นทุนค่าใช้จ่ายของหลักสูตร เป็นต้น เพื่อให้คณะทำงานชุดดังกล่าวใช้เป็นมูลประกอบการดำเนินงานต่อไป
งานรับเข้า
8/2565
27/8/2565
2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข และมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ของคณะ สำนัก และหน่วยงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเป็นประจำทุกสองเดือน เรื่องทั่วไป
8/2565
27/8/2565
3.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัย
และโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. ....
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการเงินให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จำนวนหนึ่งสนับสนุนกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยหากมีการจัดตั้งในอนาคต เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถทางการวิจัย อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยของนักวิจัย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในแข่งขันในการเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในอนาคต
งานกฎหมาย
8/2565
27/8/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 ? 2570) คณะบริหารศาสตร์
อนุมัติ และมอบคณะบริหารศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบคณะบริหารศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พิจารณาแผนการทำงานวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจ (Real Sector) เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน หรือเป็นการรับโจทย์วิจัยจากภาคเอกชนมาดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้หลักสูตรมีคุณค่ามากขึ้นและสามารถบริหารหลักสูตรในระยะยาว โดยมิต้องคำนึงถึงจำนวนการรับนักศึกษาแต่เพียงด้านเดียว งานแผน
8/2565
27/8/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบสรุปการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และให้นำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ CHE QA Online
2. เห็นชอบการปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
3. เห็นชอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการส่งเสริมพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8/2565
27/8/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
อนุมัติให้ใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมเพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฉพาะจำนวนเงินที่ต้องสมทบเพิ่ม ดังนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 628,158.02 บาท คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 764,081.23 บาท และคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1,146,845.62 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,539,084.87 บาท งานเงินรายได้
8/2565
27/8/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2565)
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทางพัสดุ และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป ให้สามารถก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด งานเงินงบประมาณแผ่นดิน
8/2565
27/8/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ
อธิการบดี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
5. นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์
6. นายประดิษฐ์ แป้นทอง กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
7. นายประวิทย์ อนันตรวราศิลป์ กรรมการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

งานบุคคล
8/2565
27/8/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และประจำปีการศึกษา 2565 (ขออนุมัติครั้งที่ 8/2565)
อนุมัติ งานบัณฑิตศึกษา
8/2565
27/8/2565
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.1 การขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 สังกัดคณะบริหารศาสตร์
อนุมัติ และมอบคณะต่างๆ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบคณะวิชาที่จะเสนอขออนุมัติการปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรในครั้งต่อไป ให้ระบุเหตุผลในการปรับลดจำนวนอาจารย์ฯ ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานตามจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ในหลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตร
8/2565
27/8/2565
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จำนวน 2 หลักสูตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
8/2565
27/8/2565
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.3 การเปิดหลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
8/2565
27/8/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 การขยายระยะเวลาการรับทุนให้ผู้รับทุนภายใต้โครงการ The Matching Scholarship under the Strengthening Higher Education Projects ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Savannakhet University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ฉบับใหม่ โดยระบุเหตุอันจำเป็นอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทำให้นักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษาที่กำหนด ประกอบกับระยะเวลาการดำเนินงานตามข้อตกลง (MOU) ฉบับเดิมนั้นได้สิ้นสุดลง โดยบันทึกข้อตกลง (MOU) ฉบับใหม่ ให้มีผลย้อนหลังต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ฉบับเดิม และเมื่อดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ฉบับใหม่แล้วเสร็จให้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป งานความร่วมมือทางวิชาการ
7/2565
30/07/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
7/2565
30/07/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ เรื่องทั่วไป
7/2565
30/07/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์เรื้อรังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์วิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน รับทราบ เรื่องทั่วไป
7/2565
30/07/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 รับทราบ เรื่องทั่วไป
7/2565
30/07/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.5 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รับทราบ เรื่องทั่วไป
7/2565
30/07/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.6 ผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อความ "การยกเลิกการหมอบกราบ" ในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2565 ในสื่อสังคมออนไลน์ รับทราบ เรื่องทั่วไป
7/2565
30/07/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 การขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รับทราบ งานบุคคล
7/2565
30/07/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการพัฒนาการสร้างนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ เช่น กรณี ถ้วยรองรับน้ำยางที่สามารถจับตัวน้ำยางอัตโนมัติ เป็นต้น เรื่องทั่วไป
7/2565
30/07/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ
รับทราบ งานกฎหมาย
7/2565
30/07/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 3
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนในแหล่งทุนต่างๆ เพื่อจักได้นำมากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการดำเนินงานในกระบวนการต่างๆ เช่น การขึ้นโจทย์วิจัยในประเด็นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของประเทศ การจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่ การสนับสนุนการดำเนินงานในการวิจัย และการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยจัดทำ วิเคราะห์ ข้อมูลสถิตจำนวนโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนในแหล่งทุนต่างๆ เทียบกับจำนวนโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนในแหล่งทุนต่างๆ ในแต่ละปี และกำหนดเป้าหมายที่จะทำให้อาจารย์สามารถทำงานวิจัยเพิ่มขึ้นในแต่ละปี เพื่อจักได้กำหนดแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนด้านต่างๆ และทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนกฎ ระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การบริหารจัดการงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนต่างๆ

งานเงินรายได้
7/2565
30/07/2565
2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
- หน้าที่ 74 เพิ่มเติมข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ จากเดิม 6 ข้อ เป็น 7 ข้อ โดยเพิ่มเติมข้อความในระหว่างบรรทัดที่ 12 และบรรทัดที่ 13 ดังนี้ ?7. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.บ.ว.) เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งอาจทำให้การบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกิดความล่าช้า และอาจลดโอกาสในการแข่งขันในการรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ?
- หน้าที่ 74 เพิ่มเติมมติที่ประชุมฯ ในระหว่างบรรทัดที่ 16 และบรรทัดที่ 18 ดังนี้ ?และนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง สำหรับผลการพิจารณาทบทวนการตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.บ.ว.) นั้น ให้นำหารือกับนางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป?
เรื่องทั่วไป
7/2565
30/07/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
เห็นชอบ และมอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความเสี่ยงต่างๆ และนำประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาพิจารณาดำเนินการก่อน เพื่อจัดทำแผนบริหารของมหาวิทยาลัย ต่อไป งานแผน
7/2565
30/07/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 ระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
เห็นชอบ และมอบคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำแผนการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ของคณะต่างๆ ในปีการศึกษา 2566 ? 2567 เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกับคณะวิชาต่างๆ ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อให้ได้รับรองคุณภาพหลักสูตรต่อไป งานประกันคุณภาพการศึกษา
7/2565
30/07/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 7/2565)
อนุมัติ งานทะเบียนและวัดผล
7/2565
30/07/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
เห็นชอบ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการกำหนดผลงานทางวิชาชีพเพื่อขอรับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระหว่างผลงานฯ ที่กำหนดไว้เดิม กับผลงานฯตามที่ ก.พ.อ. กำหนดขึ้นใหม่ และความเห็นของมหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนประเภทผลงานฯ ตามที่กำหนด งานกฎหมาย
7/2565
30/07/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมวลจริยธรรมของนักศึกษา พ.ศ. ....
เห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมวลจริยธรรมของนักศึกษา พ.ศ. .... ดังนี้
1.1 ข้อ 12 แก้ไขเป็น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า นักศึกษากระทำผิดจริยธรรม ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจริยธรรมจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เพื่อสอบสวนการกระทำผิดจริยธรรมตามข้อบังคับนี้เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการสอบสวนจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภานักศึกษา และให้มีเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษาหรือวินัยนักศึกษาจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ
การสอบสวนการกระทำผิดจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด
1.2 ข้อ 14 วรรค 2 แก้ไขเป็น กรณีมีเหตุอันจำเป็นต้องเปิดเผยผลการดำเนินการทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
1.3 ข้อ 15 แก้ไขเป็น การกระทำผิดจริยธรรมตามข้อบังคับนี้ที่เป็นความผิดวินัยนักศึกษาด้วยให้ดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาต่อไป
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน แก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 โดยแก้ไขชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 21 วรรคสอง ที่บัญญัติไว้ว่า ?ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา? และเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจในการดำเนินงานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนที่ 2 นโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแก้ไขชื่อคณะกรรมการ เป็น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ด้วย
งานกฎหมาย
7/2565
30/07/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.3 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการรับบุคคลพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
เห็นชอบ งานกฎหมาย
7/2565
30/07/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการออกข้อสอบการตรวจข้อสอบ และค่าตอบแทนกรรมการจัดสอบวัด UBU TEST พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานกฎหมาย
7/2565
30/07/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.6 (ร่าง) ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบ งานกฎหมาย
7/2565
30/07/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.5 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการดำเนินกิจกรรมฝึกสอนภาษาอังกฤษ UBU-UH English Teaching Practicum ระหว่าง University of Hawai?i at Manoa สหรัฐอเมริกา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย
อนุมัติ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมฝึกสอนภาษาอังกฤษ UBU-UH English Teaching Practicum ระหว่าง University of Hawai?i at Manoa สหรัฐอเมริกา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย เพื่อจักได้ทราบผลการดำเนินงานและนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป งานความร่วมมือทางวิชาการ
6/2565
25/6/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
6/2565
25/6/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ เรื่องทั่วไป
6/2565
25/6/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Ranking (RUR) 2022
รับทราบ เรื่องทั่วไป
6/2565
25/6/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.5 การขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รับทราบ งานกิจการนักศึกษา
6/2565
25/6/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ เรื่องทั่วไป
6/2565
25/6/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 คำพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขดำที่ บ.90/2560 คดีหมายเลขแดง ที่ บ.109/2564 (นายสุภชัย หาทองคำ ผู้ฟ้องคดี) และคดีหมายเลขดำที่ บ.93/2560 คดีหมายเลขแดง บ.36/2565
(รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ผู้ฟ้องคดี)
รับทราบ งานกฎหมาย
6/2565
25/6/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การให้เงินสนับสนุนการทำผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

รับทราบ งานกฎหมาย
6/2565
25/6/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
(ฉบับที่ 2)
รับทราบและมอบคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการตามข้อแสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบคณะวิทยาศาสตร์ แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) ดังนี้
1. บัญชีแนบท้ายประกาศฯ ตารางที่ ๑ การตรวจวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD) ในสดมภ์ (column) ที่ 1 ของอัตราค่าบริการ จากเดิม ?หน่วยงานภายนอก? แก้ไขเป็น ?หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก? และสดมภ์ (column) ที่ 2 ของอัตราค่าบริการ จากเดิม ?อาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี? แก้ไขเป็น ?บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี?
2. บัญชีแนบท้ายประกาศฯ ตารางที่ ๒ การตรวจวัดการเรืองรังสีเอ็กซ์ (XRF) และตารางที่ 3 หน่วยตรวจวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (DSC และ TG-DTG) ในสดมภ์ (column) ที่ 1 ของอัตราค่าบริการ จากเดิม ?หน่วยงานรัฐบาล? แก้ไขเป็น ?หน่วยงานรัฐหรือบุคลากรของรัฐ? และสดมภ์ (column) ที่ 2 ของอัตราค่าบริการ จากเดิม ?หน่วยงานเอกชน? แก้ไขเป็น ?หน่วยงานเอกชนหรือบุคลากรเอกชน?
งานกฎหมาย
6/2565
25/6/2565
2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 7 ระหว่างบรรทัดที่ 19 และบรรทัดที่ 20 เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้ ?หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 34 ตัดข้อความ ?3. นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้? ออก
เรื่องทั่วไป
6/2565
25/6/2565
3.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 3.1 การนำเสนอนโยบายการบริหารงานและการพัฒนางานตามพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ รับทราบและมอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) เพื่อพิจารณาจุดเด่นของคณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการเสริมสร้างความเป็นเลิศให้กับคณะให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และพิจาณาถึงจุดด้อยหรืออุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessments) ในประเด็นต่างๆ ที่จะส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อคณะจะได้หาวิธีการจัดการความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันต่อไป
2.มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาโดยเฉพาะในสายวิชาการเพื่อทดแทนบุคลากรสายวิชาการที่เกษียณอายุราชการ มอบคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาจัดทำแผนอัตรากำลัง ทั้งการเพิ่มจำนวนอาจารย์ภายในคณะ และการทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการในอนาคต อีกทั้งการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาจารย์ในการจัดทำผลงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการกำหนดภาระงานสอนให้มีความเหมาะสม กับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เช่น การลดจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นต้น
3. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระยะเวลาการดำเนินงานในแผนงานด้านต่างๆ เพื่อการบรรลุผลตามแนวทางการบริหารที่กำหนดไว้
4.มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์พิจารณาการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่บูรณาการศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ และจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิชากับการปฏิบัติจริง และนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา วิจัย และการทำงานในอนาคต
5. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการและวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต โดยอาจศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) ในการดำเนินงานต่างๆ เช่น งบประมาณและบุคลากรในการจัดตั้งและดำเนินงาน รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์จำนวนผู้เรียนที่สนใจจะมาเรียนในโรงเรียนสาธิตที่จะดำเนินการเปิดสอน ทั้งจากบุตรหลานของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้ง สิ่งที่ต้องการที่จะให้มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนเพิ่มเติม เป็นต้น
งานนโยบาย
6/2565
25/6/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสาขาวิชาใหม่ ในช่วงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 ? 2570)
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อมาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะวิชาใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการในการผลิตกำลังคนของประเทศ และเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นคณะวิชาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการดำเนินงาน โดยเฉพาะคณะวิชาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น และนำผลการศึกษาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป
2. มอบคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาความพร้อมในการเปิดสาขาวิชาใหม่ ที่บรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 ? 2570) และพิจารณาการกำหนดชื่อของหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ที่จะดำเนินการให้มีความน่าสนใจ และสามารถสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนถึงผลสัมฤทธิ์และผลที่คาดว่าจะได้รับการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่จะดำเนินการ
งานนโยบาย
6/2565
25/6/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.4 การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 ? 2570) คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
อนุมัติ และมอบคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- มอบคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาความพร้อมด้านบุคลากรสายวิชาการที่จะทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ อีกทั้งกำหนดแนวทางการรับนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้สามารถรับนักศึกษาให้เป็นไปแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้มีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพและความยั่งยืนของหลักสูตรต่อไป

งานแผน
6/2565
25/6/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการวิเคราะห์เงินสดคงเหลือของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ใช้จ่ายหมุนเวียน หรือไม่มีแผนในการใช้จ่าย เพื่อนำเอาไปลงทุนในรูปแบบเงินฝากกับสถาบันทางการเงินต่างๆ ที่ให้ประโยชน์ตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากในบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ เพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย
2. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสถานะทางการเงิน ในระบบสารสนเทศและออกแบบการนำเสนอข้อมูล (Dashboard) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจให้มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจักได้พิจารณาสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน และจักได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงินและการงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น
งานงบประมาณ
6/2565
25/6/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.3 ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีงบประมาณรายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา)
อนุมัติ และมอบกองแผนงาน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบกองแผนงาน ศึกษา วิเคราะห์ การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีงบประมาณรายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในโครงการที่ปรับลดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ นั้น จะส่งผลกระทบต่อค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ หรือไม่ งานงบประมาณ
6/2565
25/6/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.3 ขออนุมัติการสนับสนุนโครงการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
อนุมัติ งานบริการวิชาการ
6/2565
25/6/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.2 ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ (เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อนุมัติ งานเงินรายได้
6/2565
25/6/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังรายนามต่อไปนี้
1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปรึกษา
2) รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กรรมการ
4) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
5) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
6) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กรรมการ
7) คณบดีคณะนิติศาสตร์
8) คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ
๙) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการและเลขานุการ
๑๐) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๑๑) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๑๑) นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานบุคคล
6/2565
25/6/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดังรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ นันทานิช กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร)
3. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา นิมมานเหมินทร์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ประธานกรรมการ บริษัท กฎหมายและภาษี เคเอ็นเซท จำกัด)
5. นายนราธิป อาษารักษ์ กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานกฎหมายและนิติการ
งานบุคคล
6/2565
25/6/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 6/2565)
อนุมัติ งานบัณฑิตศึกษา
6/2565
25/6/2565
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับแผนการ ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
อนุมัติ และมอบคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาการเปิดหลักสูตรระยะสั้นแบบมีหน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เนื่องจากการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในกลุ่มที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. อาจจะมีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต
งานพัฒนาหลักสูตร
6/2565
25/6/2565
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ จำนวน 1 หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
6/2565
25/6/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.3 การต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธรัฐเยอรมนี
อนุมัติ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์แก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธรัฐเยอรมนี โดยตัดคำว่า ?การขยายครั้งที่ ๒ ของ? ออกจาก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ฉบับเดิมนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งการขยายระยะเวลาการดำเนินงานพึงกระทำก่อนที่ระยะเวลาการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จะสิ้นสุดลง แต่เนื่องจากยังคงมีงบประมาณภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ยังคงเหลือ จึงยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยให้มีผลย้อนหลังต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ฉบับเดิม
2. มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบระยะเวลาการดำเนินงานของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
อื่นๆ ทั้งนี้ หากพบว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้ว ให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนที่ระยะเวลาการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จะสิ้นสุดลง

งานบริการวิชาการ
6/2565
25/6/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
เห็นชอบ มอบกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไว้ใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุม สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในปัจจุบันเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารประกอบการการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวมีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน


งานกฎหมาย
6/2565
25/6/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีการบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ....
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. .... ใหม่ และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง สำหรับผลการพิจารณาทบทวนการตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.บ.ว.) นั้น ให้นำหารือกับนางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป - มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. .... ดังนี้
1.แก้ไขชื่อ (ร่าง) ข้อบังคับฯ เป็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. .... และตัดคำว่า ?หน่วยงานภายนอก? ออกจาก (ร่าง) ข้อบังคับฯ ทั้งหมด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนครอบคลุมผู้ให้การสนับสนุนทุกประเภท ทั้งประเภทบุคคลและประเภทหน่วยงาน
2. เพิ่มคำจำกัดความของ ?ก.บ.ว.? ซึ่งเป็นคำย่อของ ?คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี? ซึ่งได้มีการกล่าวถึงใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ แต่ยังมิได้มีการให้คำจำกัดความไว้
3. แก้ไขคำจำกัดความของคำว่า ?การบริการวิชาการ? หมายความว่า ?โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการในรูปแบบใด ๆ ซึ่งเป็นการนำความรู้ทางวิชาการ ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ ให้บริการ หรือให้คำปรึกษาแก่ชุมชน สังคม กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานเอกชน หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ? เพื่อเพิ่มรูปแบบการบริการวิชาการในการให้คำปรึกษา รวมทั้งเพิ่มกลุ่มบุคคลผู้รับบริการวิชาการให้มีความครอบคลุมและกว้างขวางมากขึ้น
4. แก้ไขคำจำกัดความของคำว่า ?เงินสนับสนุน? หมายความว่า ?เงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอก กลุ่มบุคคลภายนอก รวมถึงนิติบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมหรือโครงการตามเจตนารมณ์ของผู้สนับสนุน โดยไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย? เพื่อเพิ่มบุคคลที่อาจเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนให้มีความครอบคลุมและกว้างขวางมากขึ้น เช่น กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ทำ Start up
5. แก้ไข เพิ่มเติมข้อความใน ข้อ 13 วรรคแรก เป็น ?เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนโดยผ่านกองคลังแล้ว ให้หัวหน้าโครงการหรือประธาน ก.บ.ว. แล้วแต่กรณี แจ้งกองคลังเพื่อนำเงินสนับสนุนนั้นฝากไว้กับธนาคาร โดยระบุชื่อบัญชีให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับชื่อโครงการหรือตามที่ผู้สนับสนุนกำหนด? เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารด้านการเงินให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกันการทุจริต
6. แก้ไข เพิ่มเติมข้อความใน ข้อ 21 เป็น ?หลังจากการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น หากมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ และผู้สนับสนุนมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย? เนื่องจากเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีพระราชบัญญัติวินัยการคลังฯ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้แล้ว จึงไม่ควรกำหนดให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการในเรื่องการจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่ส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงในการบริหารจัดการและขัดต่อระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้
7. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.บ.ว.) เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งอาจทำให้การบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกิดความล่าช้า และอาจลดโอกาสในการแข่งขันในการรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ
งานกฎหมาย
5/2565
28/05/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 การส่งแผนอัตรากำลังของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับทราบ งานพัฒนาองค์กร
5/2565
28/05/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
5/2565
28/05/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ เรื่องทั่วไป
5/2565
28/05/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณแถมสุข นุ่มนนท์ มารดาของรองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รับทราบ เรื่องทั่วไป
5/2565
28/05/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร แทนตำแหน่งว่าง
รับทราบ งานบุคคล
5/2565
28/05/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 การขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
รับทราบ งานพัฒนาองค์กร
5/2565
28/05/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อแสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแจ้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทราบการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความสำคัญ และมีการเชิญแขกผู้มีเกียรติหรือบุคคลสำคัญภายนอกไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะได้พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรม

เรื่องทั่วไป
5/2565
28/05/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.4 กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อแสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้ง 5 ฉบับ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อกำหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ ทั้ง 5 ฉบับ และไม่ขัดแย้งกับกฎหมายฉบับเดิมที่ยังคงบังคับใช้


งานกฎหมาย
5/2565
28/05/2565
2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4-2565
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 2 ตัดบรรทัดที่ 1-2 ออก ?3. นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตำแหน่งประธานสภาอาจารย์?
หน้าที่ 2 บรรทัดสุดท้าย เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้ ?ทั้งนี้ นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธาน สภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตำแหน่ง ติดภารกิจในการเป็นประธานในที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จึงไม่สามารถเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได้ และมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร รองประธานสภาอาจารย์คนที่หนึ่ง ปฏิบัติราชการแทนประธานสภาอาจารย์ เข้าร่วมประชุมแทน?

เรื่องทั่วไป
5/2565
28/05/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.2 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงินสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564
เห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยและสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ดำเนินการจัดทำแผนระยะสั้นและระยะยาวในการหารายได้และรายจ่ายจากทรัพย์สินต่างๆ ที่สำนักบริหารทรัพย์สินฯ กำกับดูแล และเสนอโครงการใหม่ที่เป็นการนำสินทรัพย์ที่มีอยู่มาบริหารจัดการ เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อต้นแบบให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
2. มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวางแผนการใช้ประโยชน์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และการสร้างรายได้จากอาคารดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด
๓. มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จัดทำรายงานงบกระแสเงินสดตามช่วงเวลา เช่น รายเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อการบริหารเงินสดรับและเงินสดจ่ายให้เหมาะสมกับสถานะการเงินในแต่ละช่วงเวลาในปีงบประมาณงานงบประมาณ
5/2565
28/05/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2565)
เห็นชอบ และมอบกองแผนงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบกองแผนงานนำข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณไปใช้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศประกอบวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
2. มอบกองแผนงานประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่จะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


งานเงินงบประมาณแผ่นดิน
5/2565
28/05/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2565)
เห็นชอบ และมอบกองแผนงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบกองแผนงานนำข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณไปใช้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศประกอบวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
2. มอบกองแผนงานประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่จะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


งานเงินงบประมาณแผ่นดิน
5/2565
28/05/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)
อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน (ค.ป.ส.) ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดังรายนามต่อไปนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานคณะกรรมการ
อธิการบดี
2) ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ
งานบุคคล
5/2565
28/05/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการใน งบประมาณ พ.ศ. 2565
อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคน
เป็นประธานกรรมการ และเห็นชอบคณะกรรมการกลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ เป็นประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นรองประธาน
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ
5. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นกรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นกรรมการ
7. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกรรมการ
งานบุคคล
5/2565
28/05/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1,504 คน อนุมัติ งานบุคคล
5/2565
28/05/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 5/2565)
อนุมัติ งานบัณฑิตศึกษา
5/2565
28/05/2565
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.1 การเปิดหลักสูตรใหม่ จำนวน 1 หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ อนุมัติ และมอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กำหนดแนวทางการรับนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้สามารถรับนักศึกษาให้เป็นไปแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้มีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพและความยั่งยืนของหลักสูตรต่อไป


งานพัฒนาหลักสูตร
5/2565
28/05/2565
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จำนวน 9 หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
5/2565
28/05/2565
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.3 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 4 หลักสูตร สังกัด คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และคณะเภสัชศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
5/2565
28/05/2565
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.4 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: ปรับจำนวนชั่วโมงของรายวิชา 1309 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
5/2565
28/05/2565
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.5 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัดคณะนิติศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2565
30/04/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
4/2565
30/04/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 ประธานสภาอาจารย์มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่ให้มีการมอบหมายให้บุคคลเข้าประชุมแทนกรณีที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และไม่อนุญาตให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นการประชุมของคณะกรรมการตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ตาม
มาตรา 12 (4) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจหน้าที่เป็นการเฉพาะ จึงไม่สามารถมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจหน้าที่แทนได้ ประกอบกับที่มาของการเข้าสู่ตำแหน่งจะแตกต่างจากตำแหน่งทางการบริหาร เช่น ตำแหน่งคณบดี ที่มาจากการสรรหาและแต่งตั้ง จึงทำให้มีอำนาจและหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่นปฏิบัติราชการแทน4 ตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ได้บัญญัติไว้
2. ตามมาตรา 12 (3) และมาตรา 12 (๔) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ที่กำหนดองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย นั้น ซึ่งองค์ประกอบทั้งสองมาจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น หากจะสื่อสารนโยบายหรือมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาคมทราบ ก็สามารถใช้กรรมการตามองค์ประกอบทั้งสองในการดำเนินการได้

เรื่องทั่วไป
4/2565
30/04/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ เรื่องทั่วไป
4/2565
30/04/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 การจัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ 3 ปี อว. กับความสำเร็จการปฏิรูปการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
รับทราบ เรื่องทั่วไป
4/2565
30/04/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.5 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564
รับทราบ เรื่องทั่วไป
4/2565
30/04/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.6 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่31 มีนาคม 2565)
รับทราบ งานบุคคล
4/2565
30/04/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.5 รายงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศ ปีพุทธศักราช 2564
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจากดำเนินงาน และประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการดำเนินงานร่วมกัน เป็นต้น
-2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างรอบคอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชนหรือองค์กรที่แสวงหากำไรต่างๆ เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือข้อมูลของราชการ ซึ่งอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนหรือองค์กรที่แสวงหากำไรต่างๆ ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่าอาจผลกระทบต่อการบริหารงานและประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัย ให้นำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณา

งานบริการวิชาการ
4/2565
30/04/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาให้การสนับสนุนและส่งเสริมการแสดงและการประกวดดนตรีพื้นบ้านของอีสาน เช่น วงดนตรีโปงลาง เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย


เรื่องทั่วไป
4/2565
30/04/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.4 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รับทราบและมอบคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางในการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน
4/2565
30/04/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 2
รับทราบและมอบกองแผนงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบกองแผนงาน ศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุการ เพิ่ม-ลด ของรายได้ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางและวิธีการในการแสวงหารายได้ให้เพิ่มขึ้น และจัดทำเป็นเอกสารรายงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปงานเงินรายได้
4/2565
30/04/2565
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 การขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รับทราบ งานรับเข้า
4/2565
30/04/2565
2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาสรุปข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่สำคัญเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม


เรื่องทั่วไป
4/2565
30/04/2565
3.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 3.1 แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็นไปติดตามแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


งานเงินงบประมาณแผ่นดิน
4/2565
30/04/2565
3.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 3.2 การนำเสนอนโยบายการบริหารงานและการพัฒนางานตามพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์
เห็นชอบและมอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยการทำการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบการเพาะปลูกในทุก ๆ ขั้นตอน และสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยเทคโนโลยี และสามารถให้ผลผลิตได้สูงกว่าการทำเกษตรในรูปแบบเดิม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคณะและมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง
2๒. มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะในสายวิชาการเพื่อทดแทนบุคลากรสายวิชาการที่เกษียณอายุราชการ เพื่อให้สามารถคงศักยภาพในการจัดการศึกษา การทำวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้แก่คณะเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัย เช่น มะเขือเทศเชอรี่ กล้วยไม้แดงอุบล และงา เป็นต้น
3. มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาการแปลงแนวทางการบริหารที่นำเสนอไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขัดเจน และกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อการบรรลุผลตามแนวทางการบริหารที่กำหนดไว้ จากนั้นจึงถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้กับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการภายในคณะเกษตรศาสตร์ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยอาจพิจารณาจากพืชที่เป็นฐานเศรษฐกิจของจังหวัด เช่น ข้าว ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมและให้ผลผลิตสูง รวมทั้งการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชที่เป็นฐานเศรษฐกิจดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี
5. มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้จุดแข็งจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีอาณาเขตติดกับทั้งประเทศลาวและกัมพูชาในการสร้างความร่วมมือที่จะเติบโตไปด้วยกันบนจุดแข็งของทั้งสามประเทศ ในการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรที่เป็นผลผลิตร่วม เช่น โคเนื้อ ปลาน้ำจืด หรือการเพาะปลูกพืชบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำโขง เป็นต้น ให้มีความโดดเด่นและพัฒนาเป็นเครื่องหมายการค้า (Brand) ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการยกระดับและแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีได้อีกด้วย
6. มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาการพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ในสาขาวิชาอื่น เช่น ด้านการบริหารธุรกิจ การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งปรับความคิด (Mindset) ของนักศึกษา เพื่อให้แก่นักศึกษามีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ ในการศึกษา วิจัย และทดลองทั้งในการสร้างและพัฒนาผลผลิต การแปรรูปและการจัดจำหน่ายผลผลิตต่างๆ ให้เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
7. มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์พิจารณานำข้อเสนอแนะจากรายงานสรุปการสรรหาคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ในประเด็นจุดที่ควรพัฒนาที่คณะกรรมการสรรหาได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป และให้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างน้อยปีละครั้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
งานพัฒนาองค์กร
4/2565
30/04/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.3 ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เห็นชอบ และมอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
1. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พิจารณาเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบัน เช่น NFT (Non-Fungible Token) ที่ปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้วงการศิลปะไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด ภาพกราฟฟิค ต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีสากลสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในการเป็นเจ้าของ ควบคุม และได้รับประโยชน์จากการสร้างสรรค์ผลงานของตน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมในอนาคต
2. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ อีกทั้งเพื่อให้มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการคณะ


งานนโยบาย
4/2565
30/04/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565
เห็นชอบ งานพัฒนาองค์กร
4/2565
30/04/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการนำร่องการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
เห็นชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษา
4/2565
30/04/2565
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีคณะบริหารศาสตร์
อนุมัติ งานเงินรายได้
4/2565
30/04/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2565
อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจำปี ๒๕๖๕ ดังรายนามต่อไปนี้
1) รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ ประธานคณะกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3) รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4) อธิการบดี กรรมการ
5) ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
6) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ
7) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
งานบุคคล
4/2565
30/04/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังรายนามต่อไปนี้
1) รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3) นายศักดิ์ เสกขุนทด กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4) นายราชัย อัศเวศน์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5) นางวันดี บุญยิ่ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6) นายฐิติเดช ลือตระกูล กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
7) นายธีระศักดิ์ เชียงแสน กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
งานบุคคล
4/2565
30/04/2565
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขออนุมัติครั้งที่ 4/2565)
อนุมัติ งานบัณฑิตศึกษา
4/2565
30/04/2565
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จำนวน 1 หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์

อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2565
30/04/2565
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2565
30/04/2565
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.3 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2565
30/04/2565
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.4 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 4 หลักสูตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ-
การสาธารณสุข และคณะศิลปศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2565
30/04/2565
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.5 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 5 หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2565
30/04/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.6 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาควบคุม กำกับ ดูแล การบริหารจัดการการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ด้วยด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่าย รายได้ หรือความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานบริการวิชาการ
4/2565
30/04/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทำหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานกฎหมาย
4/2565
30/04/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการรับโอน การโอนย้าย การเทียบรายวิชาการเรียนและโอนหน่วยกิต ของนักศึกษา พ.ศ. 2565
เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงรายละเอียด รวมทั้งการปรับเปลี่ยนชื่อของ ร่าง ระเบียบทั้งสาม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ ร่วมกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ และเมื่อดำเนินการปรับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป งานกฎหมาย
4/2565
30/04/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมในการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree)
เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงรายละเอียด รวมทั้งการปรับเปลี่ยนชื่อของ ร่าง ระเบียบดังกล่าว ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ ร่วมกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ และเมื่อดำเนินการปรับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป งานกฎหมาย
4/2565
30/04/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงรายละเอียด รวมทั้งการปรับเปลี่ยนชื่อของ ร่าง ระเบียบดังกล่าว ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ ร่วมกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ และเมื่อดำเนินการปรับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป งานกฎหมาย
4/2565
30/04/2565
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหรือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นคณะพยาบาลศาสตร์
เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงรายละเอียด รวมทั้งการปรับเปลี่ยนชื่อของ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ ร่วมกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ และเมื่อดำเนินการปรับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป งานกฎหมาย
3/2565
26/03/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 ขอแสดงความยินดีกับนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562
รับทราบ งานบุคคล
3/2565
26/03/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
3/2565
26/03/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ เรื่องทั่วไป
3/2565
26/03/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 ขออนุมัติแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2564 เรื่อง ประกาศอัตราค่าตอบแทนแหล่งฝึกในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามเสนอ

เรื่องทั่วไป
3/2565
26/03/2565
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ เรื่องทั่วไป
3/2565
26/03/2565
2.1 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข เรื่องทั่วไป
3/2565
26/03/2565
3.1 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 3.1 การกำหนดกรอบอัตรากำลังสำหรับการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขข้อความที่หน้าปกเล่มเอกสารเป็น ?แผนกรอบอัตรากำลังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับขออนุมัติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565?
2. มอบมหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ จำนวนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวนบุคลากรคงเหลือ และจำนวนบุคลากรที่จะบรรจุทดแทนอัตราที่เกษียณอายุราชการดังกล่าว เพื่อการบริหารกรอบกรอบอัตรากำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

งานบุคคล
3/2565
26/03/2565
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห์ ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้จริงในทางปฏิบัติ สำหรับการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดต่างๆ ควรวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างสถานะการดำเนินงานในปัจจุบัน กับเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการบรรลุ เพื่อจักได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และสามารถถ่ายทอดค่าเป้าหมายไปสู่ คณะ/หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ต่อไป
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ Digital platform สำหรับการจัดการเรียนการสอน ควรพัฒนาให้มีความหลากหลากและสะดวกแก่ผู้ใช้งานทั้งในส่วนของอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ทั้งนี้ การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานควรครอบคลุมทุกมิติในการดำเนินงานเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
3. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ เมื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลฯ แล้ว การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จจักได้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
4. มอบมหาวิทยาลัยเร่งดำเนินงานการพัฒนาอาจารย์ และนักศึกษา โดยประเมินสมรรถนะ (competency) ของอาจารย์และนักศึกษาในปัจจุบัน และกำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ให้มีศักยภาพในการทำงานด้านๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาควรเร่งพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นต่อการเรียนรู้และปัจจุบัน เช่น Digital Competency เป็นต้น


งานแผน
3/2565
26/03/2565
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.3 (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของเป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ ให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ เช่น กรณีตัวชี้วัดฯ ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาที่ได้งานทำในองค์กรขนาดใหญ่หรือต่างชาติ และร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เป็นผู้ประกอบการภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา เป็นต้น
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับจำนวนรายได้จากการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มีความท้าทายและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น กรณีตัวชี้วัดฯ ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย และ รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น
3. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความสำคัญในกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันและอนาคตจำนวนนักศึกษาจะลดลง
4. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมกลยุทธ์ด้านการบริการสุขภาพและการรักษาพยาบาล เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้ชัดเจน และเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ ในกลยุทธ์ด้านการบริการสุขภาพฯ ให้รวมถึงการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย ด้วย
5. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมกลยุทธ์ด้านการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ทั้งในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะทางดิจิทัลของอาจารย์เพื่อให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
6. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมกลยุทธ์ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสังกัดกลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) ในตัวชี้วัดต่างๆ เช่น งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม และความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา
7. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมในวัตถุประสงค์เชิงกลกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ เช่น จำนวนผลงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อีกด้วย และ จำนวนหรือร้อยละของผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรม (Research Translation) หรือ จำนวนหรือร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ซึ่งจะเป็นการสะท้อนภาพความสำเร็จจากการดำเนินงานวิจัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
8. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ หรือ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น สัดส่วนหรือร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัยและนวัตกรรมเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการสะท้อนภาพความสำเร็จจากการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ 5.2 เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ มากกว่าตัวชี้วัดเดิมที่กำหนดไว้ คือ ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
9. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการควบรวมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 กับ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าด้วยกัน เนื่องจากเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกัน


งานแผน
3/2565
26/03/2565
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- มอบมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบประมาณ รายการรายได้จากเงินกู้รัฐบาล (COVID-๑๙) เพื่อจักได้ทราบวัตถุประสงค์แหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าว
งานงบประมาณ
3/2565
26/03/2565
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 รายงานผลการประเมินตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบปีประเมิน 2564 (ปีงบประมาณ 2564 และปีการศึกษา 2563)
เห็นชอบ งานพัฒนาองค์กร
3/2565
26/03/2565
4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 1. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำหนังสือหารือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เนื่องจากแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ 12 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา เป็นจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง โดยอาจคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็นบุคคลภายนอก สำหรับบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาที่จะมาเป็นคณะกรรมการสรรหาควรผ่านการคัดเลือกจากบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา และไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร โดยกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตอบข้อหารือมาภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 และหากเกินระยะเวลาดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการสรรหา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อบังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้
1) อธิการบดี ประธานกรรมการ
2) คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน
ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กรรมการ
3) ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
4) ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการและเลขานุการ
งานบุคคล
3/2565
26/03/2565
4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มอบมหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป งานบุคคล
3/2565
26/03/2565
4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มอบมหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

งานบุคคล
3/2565
26/03/2565
4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 3/3565)
อนุมัติ งานบุคคล
3/2565
26/03/2565
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตรก่อนรอบระยะเวลาหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จำนวน 1 หลักสูตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
3/2565
26/03/2565
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตร ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จำนวน 8 หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติ และมอบคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- มอบคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาเพิ่มเติมรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่บูรณาการศาสตร์ในสาขาวิชาอื่น เช่น ด้านการเกษตร หรืออาจเป็นรายวิชาที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากสารสำคัญของพืชชนิดต่างๆ และได้ทำการศึกษา วิจัย และทดลอง ในการนำมาพัฒนาคุณภาพของยาง หรือทำการศึกษา วิจัย และทดลอง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

งานพัฒนาหลักสูตร
3/2565
26/03/2565
4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.3 การทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เห็นชอบ งานบุคคล
3/2565
26/03/2565
4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ....
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ก่อนส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป - แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... ดังนี้
1. หน้าที่ ๓ หมวด ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ส่วนที่ 1 ข้อ 11 แก้ไขข้อความ จากเดิม ?เมื่ออธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา? เป็น ?เมื่ออธิการบดีปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา?
2. หน้าที่ 4 หมวด 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ส่วนที่ 2 ข้อ 17 แก้ไขข้อความ จากเดิม ?ให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยผลการประเมินของอธิการบดีให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน? เป็น ?ให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยผลการประเมินของอธิการบดีในส่วนคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือส่วนที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน?
3. หน้าที่ 4 หมวด 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ส่วนที่ 1 ข้อ 18 แก้ไขข้อความ จากเดิม ?เมื่อครบกำหนดระยะเวลา? เป็น ?เมื่อหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา?


งานกฎหมาย
3/2565
26/03/2565
4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานกฎหมาย
3/2565
26/03/2565
4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

เห็นชอบ งานกฎหมาย
2/2565
26/02/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
2/2565
26/02/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ เรื่องทั่วไป
2/2565
26/02/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 ขอแสดงความเสียใจกับรองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รับทราบ เรื่องทั่วไป
2/2565
26/02/2565
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รับทราบ งานกิจการนักศึกษา
2/2565
26/02/2565
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ และมอบอธิการบดีดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- มอบอธิการบดีสรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานและประโยชน์จากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งต่อมหาวิทยาลัยและต่อสังคม ในโครงการสำคัญ อาทิ โครงการ Smart Farmer
โครงการวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในการประชุมครั้งต่อไป
เรื่องทั่วไป
2/2565
26/02/2565
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 รายงานคำพิพากษาคดีอาญาของศาลฎีกา รับทราบ และให้อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยบริหารงานให้เป็นตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด งานกฎหมาย
2/2565
26/02/2565
2.1 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565

รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 15 บรรทัดที่ 25 เพิ่มเติมข้อความในข้อเสนอแนะข้อที่ 1 ดังนี้ ?และการเจรจาในแนวทางที่จะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการการวิจัย และเพื่อการศึกษาด้วย?
เรื่องทั่วไป
2/2565
26/02/2565
3.1 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 3.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการดำเนินงานของคณะ/สำนัก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสำนักวิทยบริการและสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยให้ปรับชื่อเป็น สำนักบริการทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล และมอบมหาวิทยาลัยประสานการดำเนินงานกับสำนักวิทยบริการและสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ การปรับหน้าที่การทำงาน (Function) และจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละฝ่ายที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปตามการแบ่งหน่วยงานภายในที่เสนอภายใต้สำนักฯ ใหม่ แล้วดำเนินการบริหารจัดการหน่วยงานโดยไม่ต้องรอมหาวิทยาลัยปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทั้งนี้ สำนักฯ ใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นจะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลในอนาคต จะต้องพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะทางด้านดิจิทัล (Digital Competency) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้
2. เห็นชอบการยุบเลิกโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมอบอธิการบดีพิจาณาการโอนภาระงานในการผลิตและจัดทำข้อสอบของมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบ และรายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
3. มอบอธิการบดีดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (เช่น เป็นสถานบริการด้านสุขภาพ หรือเป็นสถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ เป็นต้น) โดยยังคงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา วิจัย ประชุมสัมมนา และฝึกงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่ได้กำหนดไว้แต่เดิม รวมถึงการมอบหมายคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ต่อไป และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
4. มอบมหาวิทยาลัยและคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดำเนินการ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ย้อนหลัง 3 ? 4 ปี และรายละเอียดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งสถานะการทำงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และสถานที่ทำงานของบัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2) สรุปข้อมูลการหารือระหว่างผู้บริหารของคณะและหลักสูตร รวมทั้งบุคลากร ต่อแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่างๆ และการดำเนินงานของคณะที่ตอบสนองต่อสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) รวมทั้งเทคโนโลยีในอนาคต (เช่น Metaverse หรือ Digital Art เป็นต้น) และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
งานพัฒนาองค์กร
2/2565
26/02/2565
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ

4.2.2.1 รายงานงบการเงิน รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เห็นชอบ งานงบประมาณ
2/2565
26/02/2565
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 รายงานงบการเงิน และรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564
เห็นชอบ งานงบประมาณ
2/2565
26/02/2565
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.3 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564
เห็นชอบ งานงบประมาณ
2/2565
26/02/2565
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.4 รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เห็นชอบ งานงบประมาณ
2/2565
26/02/2565
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.5 รายงานผลสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
เห็นชอบ งานงบประมาณ
2/2565
26/02/2565
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.6 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและการสอบบัญชี คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- มอบมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ที่ต้องรายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของคณะจัดทำรายงานเป็นตารางสรุปข้อมูล โดยใน สดมภ์ (column) แรก เป็นรายการที่ต้องรายงานทางด้านการเงินต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) งบแสดงฐานะทางด้านการเงิน สินทรัพย์ (หมุนเวียน และไม่หมุนเวียน) และหนี้ (หมุนเวียน และไม่หมุนเวียน) 2) งบแสดงผลการดำเนินการรายได้ โดยแสดงเฉพาะหมวดรายจ่ายหลัก และ 3) งบกระแสเงินสด โดยสดมภ์ (column) ถัดไปจะเป็นข้อมูลของคณะต่างๆ เพื่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย?
มหาวิทยาลัยจักได้พิจารณาผลการดำเนินงานโดยรวมของแต่ละคณะได้อย่างรวดเร็ว และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินงานแก่มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ทั้งนี้ ในอนาคตอาจพัฒนาการจัดทำรายงานดังกล่าวจากระบบสารสนเทศและออกแบบการนำเสนอข้อมูล (Dashboard) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดยขอคำแนะนำในการดำเนินงานจากรองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป
งานงบประมาณ
2/2565
26/02/2565
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2564)
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- มอบมหาวิทยาลัยกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จัดทำแผนการดำเนินงานที่จะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป งานเงินงบประมาณแผ่นดิน
2/2565
26/02/2565
4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 2/2565)
อนุมัติ งานบุคคล
2/2565
26/02/2565
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จำนวน 3 หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ และ คณะเกษตรศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
2/2565
26/02/2565
4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Champasak Agriculture and Forestry College สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อนุมัติ งานความร่วมมือทางวิชาการ
2/2565
26/02/2565
4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.2 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อนุมัติ งานความร่วมมือทางวิชาการ
1/2565
29/01/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
1/2565
29/01/2565
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ เรื่องทั่วไป
1/2565
29/01/2565
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 ข้อกำหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ (SANDBOX)
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ข้อกำหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ (SANDBOX) เพื่อให้มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและตลาดแรงงาน โดยอาจเริ่มจากคณะที่มีความพร้อม เช่น คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารของคณะต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานให้สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป


งานพัฒนาหลักสูตร
1/2565
29/01/2565
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 การขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษานั้น มีประเด็นอื่นใดที่นอกเหนือจากผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทางมหาวิทยาลัยจักต้องให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเป็นกรณีเพิ่มเติม ทั้งนี้ ควรพิจารณามอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาของคณะต่างๆ ติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไป


งานกิจการนักศึกษา
1/2565
29/01/2565
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.4 รายงานผลการดำเนินงานของ คณะ สำนัก และหน่วยงาน ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ? พฤศจิกายน ๒๕๖๔
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ติดตาม คณะ สำนัก และหน่วยงาน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการและ
รายงานผลการติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้ดำเนินการในระบบติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว ชี้แจงปัญหาและอุปสรรค ที่ทำให้ คณะ สำนัก และหน่วยงาน ไม่สามารถดำเนินการและรายงานผลการติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ และรายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

งานพัฒนาองค์กร
1/2565
29/01/2565
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ เรื่องทั่วไป
1/2565
29/01/2565
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.5 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1
รับทราบ และมอบกองแผนงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบกองแผนงานเพิ่มเติมข้อมูลเงินรายรับประเภทต่างๆ ที่เสนอขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

งานเงินรายได้
1/2565
29/01/2565
2.1 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564


รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข เรื่องทั่วไป
1/2565
29/01/2565
3.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 3.1 โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการพลังงาน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เห็นชอบในหลักการโครงการติดตั้ง (Solar cell) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมอบคณะทำงานพิจารณาข้อมูลเสนอโครงการการบริหารจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1. มอบคณะทำงานพิจารณาข้อมูลเสนอโครงการการบริหารจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศึกษาอัตราส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ผลิตได้จากโครงการนี้ ซึ่งกำหนดส่วนลดที่ร้อยละ 15 นั้น เป็นอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสมในการดำเนินโครงการ และชี้แจงผลการศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป รวมทั้ง มหาวิทยาลัยอาจเจรจาเพื่อขอเพิ่มอัตราส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่มหาวิทยาลัยมากกว่าที่กำหนดไว้เดิม หากในอนาคตโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนใดๆ เพิ่มเติม และการเจรจาในแนวทางที่จะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ การวิจัย และเพื่อการศึกษาด้วย
2. มอบคณะทำงานฯ กำหนดพิกัดที่ตั้งของโครงการให้มีความชัดเจน โดยกำหนดเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา เพื่อป้องกันข้อพิพาทในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการส่งมอบพื้นที่ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อติดตั้งอุปกรณ์และบริหารจัดการโครงการตามที่กำหนดในสัญญา
3. มอบคณะทำงานฯ พิจารณากำหนดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการผลิตไฟฟ้าฯ ก่อนการส่งมอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการรับมอบของมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าฯ ให้แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งจะเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือของมหาวิทยาลัย หรือจะเป็นของมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าฯ ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนก่อนที่จะลงนามในสัญญา
4. มอบคณะทำงานฯ ดำเนินการตรวจสอบ ร่าง สัญญาฯ อย่างละเอียดและรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำสัญญาฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเป็นธรรมและก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่มหาวิทยาลัย ครั้นเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบ ร่างสัญญาฯ อีกครั้ง ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

งานพัฒนาองค์กร
1/2565
29/01/2565
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.2.1 ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 10 สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 และขอความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. .... และ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. ....
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาในการกำหนดมาตรการและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้จ่าย
งบประมาณที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งในด้าน Hardware และ Software ต่างๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดและชุดอุปกรณ์ตรวจการติดเชื่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการฯ ต่างๆ ที่ภาครัฐและจังหวัดได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในอนาคตหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามาตรการการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เพิ่มเติม เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษา เป็นต้น


งานนโยบาย
1/2565
29/01/2565
4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ
อธิการบดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา กรรมการ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
5. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
งานบุคคล
1/2565
29/01/2565
4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 1/2565)
อนุมัติ งานทะเบียนและวัดผล
1/2565
29/01/2565
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดทำระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป ให้จำแนกประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงเป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร และหลักสูตรที่ปรับปรุงไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร


งานพัฒนาหลักสูตร
1/2565
29/01/2565
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
1/2565
29/01/2565
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.3 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
1/2565
29/01/2565
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
1/2565
29/01/2565
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.5 การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
1/2565
29/01/2565
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.6 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 5 หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์
และคณะเกษตรศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
1/2565
29/01/2565
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.7 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 5 หลักสูตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
1/2565
29/01/2565
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.8 การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การแก้ไขเงื่อนไข รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนและรายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
1/2565
29/01/2565
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.9 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะบริหารศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
1/2565
29/01/2565
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.10 การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้าง : ปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
1/2565
29/01/2565
4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และนางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป
- มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... ดังนี้
1. ให้เพิ่มเติมคำนิยามไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... ดังนี้
- สภานักศึกษา
- องค์การนักศึกษา
- สโมสรนักศึกษาคณะ
2. หน้าที่ 8 ส่วนที่ 2 องค์การนักศึกษา ข้อ 31 แก้เป็น คณะกรรมการองค์การนักศึกษา มาจากการเลือกตั้งทั่วไปตามหมวด 6 โดยคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประกอบด้วย ...
3. หน้าที่ 10 ส่วนที่ 3 สโมสรนักศึกษาคณะ ข้อ 40 แก้เป็น คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ มาจากการเลือกตั้งทั่วไปตามหมวด 6 โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ประกอบด้วย ...

งานกฎหมาย
1/2565
29/01/2565
4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.2 ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากร Champasack University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ งานความร่วมมือทางวิชาการ
11/2564
25/12/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
11/2564
25/12/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ เรื่องทั่วไป
11/2564
25/12/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมงานกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับทราบ เรื่องทั่วไป
11/2564
25/12/2564
1.1 แจ้งเพื่อทราบ 1.1.5 ประธานสภาอาจารย์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง
รับทราบ เรื่องทั่วไป
11/2564
25/12/2564
1.1 แจ้งเพื่อทราบ 1.1.6 ประธานสภาอาจารย์ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
รับทราบ เรื่องทั่วไป
11/2564
25/12/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 หนังสือจากศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ บ. 112/2564 รับทราบ งานกฎหมาย
11/2564
25/12/2564
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้ทราบกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้นำเอาพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีความสำคัญตอนหนึ่งว่า ?การสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา ทำให้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกและรวดเร็วจนดูเสมือนว่าโลกของเราแคบลง รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สามารถทำให้ส่งผลดีทั้งในด้านเศรษฐกิจ การแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษา เป็นต้น และควรใช้การสื่อสารด้วยความประสงค์ดี ใช้ในทางสร้างสรรค์ ในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ แก่ตน แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ? มอบมหาวิทยาลัยนำไปประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป
2. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการประสานกับทางผู้บริหารของจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับทางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการร่วมมือกันทำงานในการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเรื่องการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย
เรื่องทั่วไป
11/2564
25/12/2564
2.1 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข เรื่องทั่วไป
11/2564
25/12/2564
4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 11/2564)
อนุมัติ งานบัณฑิตศึกษา
11/2564
25/12/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ควรมีการประเมินความต้องการ
ของนักศึกษา และศักยภาพของคนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยด้วย และความคาดหวังว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ รวมทั้งเรื่องของระยะเวลาการศึกษาแบบต่อเนื่อง และการศึกษาแบบเว้นระยะเวลา มหาวิทยาลัยควรนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ด้วย


งานพัฒนาหลักสูตร
11/2564
25/12/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
11/2564
25/12/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.3 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
11/2564
25/12/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
11/2564
25/12/2564
4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยจัดส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และนางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล และนางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการ แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. (2) บรรทัดที่ 3 ให้เขียนข้อความดังนี้ ?ส่วนราชการหรือตามภาระผูกพันที่กำหนดในเอกสารหรือตามสัญญายืมเงิน?
งานกฎหมาย
11/2564
25/12/2564
4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.2 ประกาศอัตราค่าตอบแทนแหล่งฝึกในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยจัดส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแหล่งฝึกในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ดังนี้
- ข้อ 5 ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามจำนวนเงินที่คณะได้รับแจ้งจากแหล่งฝึกหรือตามความตกลงระหว่างคณะกับแหล่งฝึก โดยเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหรือเอกสารเกี่ยวกับการเงินอื่นใดให้เป็นตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยหรือที่กระทรวงการคลังกำหนด
กรณีใดที่มิได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
2. มอบมหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องการฝึกงานของนักศึกษาภาคปกติสำหรับ
ทุกหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมหาวิทยาลัยควรกำหนดหลักเกณฑ์กลางเพื่อเป็นแนวทางการอนุมัติ เช่น ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น สำหรับนักศึกษาของคณะต่างๆ ที่เป็นหลักสูตรนักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในหลักการเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และมอบอำนาจให้ อธิการบดี คณบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาตัดสินใจเพื่อความเหมาะสมและมหาวิทยาลัยมีคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น โดยให้อยู่บนหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
งานกฎหมาย
11/2564
25/12/2564
4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....
เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... ดังนี้
1. เนื่องจาก (ร่าง) ข้อบังคับฉบับดังกล่าวในบทเฉพาะกาลยังไม่ได้กำหนดในเรื่องระเบียบหรือข้อบังคับใดที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาใช้บังคับไปจนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือข้อบังคับฉบับใหม่ โดยให้นำเอาระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยง ที่มีอยู่เดิมมาใช้บังคับไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการดำเนินการออกระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับใหม่
2. มหาวิทยาลัยจะต้องกำหนดลักษณะต้องห้ามโดยระบุคำว่า ?ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่ว่าในขณะดำรงตำแน่งหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ? ไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

งานกฎหมาย
10/2564
27/11/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 ข้อกำหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 รับทราบ งานพัฒนาองค์กร
10/2564
27/11/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
10/2564
27/11/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) รับทราบ เรื่องทั่วไป
10/2564
27/11/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ เรื่องทั่วไป
10/2564
27/11/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.5 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563
รับทราบ เรื่องทั่วไป
10/2564
27/11/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 ขอรายงานจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่คงอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 40 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564)
รับทราบ งานบัณฑิตศึกษา
10/2564
27/11/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 รายงานผลการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งว่าง
รับทราบ เรื่องทั่วไป
10/2564
27/11/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ เรื่องทั่วไป
10/2564
27/11/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.4 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565 รับทราบ เรื่องทั่วไป
10/2564
27/11/2564
2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข เรื่องทั่วไป
10/2564
27/11/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.3รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
เห็นชอบ และมอบกองแผนงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบกองแผนงาน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อจักได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้การจัดทำและดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานนโยบาย
10/2564
27/11/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ? 2567 ภายในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 ? 2567)
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำหลักสูตร non-degree ให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการศึกษาของผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในทุกช่วงวัย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง เนื่องจากประชากรวัยเรียนที่น้อยลง
2. มอบคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถจัดทำหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด พิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ที่จะรับนักศึกษาให้ทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาได้เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้
3. มอบคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำประมาณการรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการรับได้จากแผนการรับนักศึกษา แล้วนำมาคำนวณเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับจากนักศึกษาจำนวนดังกล่าว เพื่อให้สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการรับนักศึกษาอย่างเร่งด่วนให้กับคณะที่มีจำนวนการรับนักศึกษาต่ำกว่าแผนการรับจำนวนมากและเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องมาหลายปี เพื่อให้คณะปรับเปลี่ยนวิธีการรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาด้านการรับจำนวนนักศึกษาในปีต่อไป
งานแผน
10/2564
27/11/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2564)
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบคณะ/วิทยาลัย/สำนัก และมหาวิทยาลัยนำผลการดำเนินงานไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดต่างๆ โดยเฉพาะตัวชี้วัดหรือคณะ/วิทยา/สำนักที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
2. มอบคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้สูงขึ้น แปรผันตามสัดส่วนงบบุคลากรที่สูงขึ้นในแต่ละปี
งานแผน
10/2564
27/11/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการเพิ่มสัดส่วนรายได้นอกงบประมาณจากการดำเนินงานให้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากเงินงบประมาณ เพื่อรองรับการพึ่งพาตนเองในอนาคต และรองรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะงบบุคลากรอันเป็นผลมาจากการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
2. มอบมหาวิทยาลัยเร่งพิจารณาดำเนินการจัดหาและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านกระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
3. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่มีสถานะเงินฝากคงเหลือติดลบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งสองในอนาคต
งานงบประมาณ
10/2564
27/11/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2564)
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายฯ ไปปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายและการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป อีกทั้ง ควรพิจารณาการนำผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายฯ ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากรในแต่ละหน่วยงานด้วย
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจยังไม่คลี่คลายไปในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น การกำหนดแผนปฏิบัติงานจะต้องคำนึงถึงสถานการณ์ดังกล่าวด้วย เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
งานงบประมาณ
10/2564
27/11/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2564)
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะงบลงทุน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งานเงินงบประมาณแผ่นดิน
10/2564
27/11/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 69 คน อนุมัติ งานบุคคล
10/2564
27/11/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 10/2564)
อนุมัติ งานบุคคล
10/2564
27/11/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดังมี
รายนามต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ
อธิการบดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา กรรมการ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
5. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
งานบุคคล
10/2564
27/11/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: เพิ่มเงื่อนไขรายวิชา ที่ต้องเรียนมาก่อน จำนวน 5 รายวิชา ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
10/2564
27/11/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 4 หลักสูตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะเกษตรศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
10/2564
27/11/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) พ.ศ. ....
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) พ.ศ. .... ข้อที่ 9 ที่เบื้องต้นกำหนดไว้ว่า ?ให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของ ก.ว.ม. โดยอนุโลม? นั้น ควรกำหนดให้เป็นการนำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการดำเนินงานตามข้อบังคับนี้ทั้งหมด งานกฎหมาย
10/2564
27/11/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.3 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
อนุมัติ มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยต่างประทศควรเน้นความร่วมมือทางด้านการวิจัย โดยกำหนดสาขาการวิจัยที่ชัดเจนเพื่อเป็นการพัฒนางานวิจัยและศักยภาพของอาจารย์ งานความร่วมมือทางวิชาการ
10/2564
27/11/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.4 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ Champasack University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อนุมัติ งานความร่วมมือทางวิชาการ
10/2564
27/11/2564
5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 5.1 การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ งานพัฒนาองค์กร
9/2564
30/10/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
9/2564
30/10/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ เรื่องทั่วไป
9/2564
30/10/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 การประชุมสัมมนาร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2564 รับทราบ เรื่องทั่วไป
9/2564
30/10/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับทราบ เรื่องทั่วไป
9/2564
30/10/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รับทราบ งานบุคคล
9/2564
30/10/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ งานพัฒนาองค์กร
9/2564
30/10/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 4
รับทราบ และมอบผู้บริหารของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก และมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ด้านการเงินและการงบประมาณ กำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุการลดลงของเงินสนับสนุนการวิจัยที่ลดลงจำนวนมากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจักได้กำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป งานเงินรายได้
9/2564
30/10/2564
2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขหลังจากการรับรองรายงานการประชุม ดังนี้
หน้าที่ 23 ก่อนบรรทัดสุดท้าย เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้
- นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตำแหน่ง มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวว่า ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคดีดังกล่าว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งข้อบังคับฯ ดังกล่าวมิได้กำหนดหลักเกณฑ์การยอมรับจากบุคลากรภายในไว้
ว่าควรมีเกณฑ์อย่างไรในการทาบทามผู้ถูกเสนอชื่อ เหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในหลักเกณฑ์การสรรหา สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล และป้องกันการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเกินสมควร จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
หน้าที่ 30 บรรทัดที่ 10 แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยศึกษาประสิทธิภาพข้อดีและข้อด้อยของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ รูปแบบการลงทุน ความเหมาะสมของที่ตั้งของโครงการ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

เรื่องทั่วไป
9/2564
30/10/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 9/2564)
อนุมัติ งานทะเบียนและวัดผล
9/2564
30/10/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เช่น ประมาณการรายรับ-รายจ่ายจากแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ ในระยะเวลาตลอดหลักสูตร การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของหลักสูตรกับจำนวนการรับตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรคในของการบริหารจัดการหลักสูตรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
2. มอบคณะศิลปศาสตร์พิจารณาการกำหนดรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถประกอบเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระต่างๆ ให้เหมาะสมกับสังคมใน
ปัจจุบัน เช่น การเป็น Organizer ให้มากขึ้น นอกจากการที่มุ่งหวังให้ผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่มีความจำกัดในเรื่องจำนวนอัตราที่จะรับเข้าทำงาน รวมทั้งพิจารณาการจัดการศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ โดยการใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา มาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
3. มอบคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาประยุกต์เข้ากับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
งานพัฒนาหลักสูตร
9/2564
30/10/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ในยุคดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
9/2564
30/10/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.3การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
9/2564
30/10/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
9/2564
30/10/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.5 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
9/2564
30/10/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.6 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
9/2564
30/10/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.7 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
9/2564
30/10/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.8 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 1 หลักสูตร สังกัดคณะบริหารศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
9/2564
30/10/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.9 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 3 หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
9/2564
30/10/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.10 การปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
9/2564
30/10/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.11 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีจำนวนชั่วโมงการสอนมากกว่าร้อยละ50ของรายวิชา 1504 522 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ เภสัชภัณฑ์ และ 1504 523 การจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม
ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
8/2564
25/9/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
8/2564
25/9/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ เรื่องทั่วไป
8/2564
25/9/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 การประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2564 รับทราบ เรื่องทั่วไป
8/2564
25/9/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์และขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ฉบับ รับทราบ เรื่องทั่วไป
8/2564
25/9/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.5 การจัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับทราบ เรื่องทั่วไป
8/2564
25/9/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.6 ผลการเลือกกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ รับทราบ และมอบสภาอาจารย์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภาอาจารย์ และอนุกรรมการสภาอาจารย์ ดำเนินงานให้เป็นไปตามบทบาทและหน้าที่ของสภาอาจารย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป งานบุคคล
8/2564
25/9/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการวิเคราะห์จุดอ่อนในการดำเนินงานของหัวข้อตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนผลการประเมินที่ต่ำ และกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานในหัวข้อตัวชี้วัดดังกล่าว เช่น หัวข้อตัวชี้วัดด้านคุณภาพ การดำเนินงาน หัวข้อตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นต้น เพื่อให้การประเมินผลในรอบปีต่อไปมีค่าคะแนนการประเมินที่สูงขึ้น


งานพัฒนาองค์กร
8/2564
25/9/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ เรื่องทั่วไป
8/2564
25/9/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการใช้บริการ ห้องเรียนห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ และมอบคณะบริหารศาสตร์ดำเนินการแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุม และห้องคอมพิวเตอร์ คณะบริหารศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเมื่อดำเนินการแก้ไข(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้สำนักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป - มอบคณะบริหารศาสตร์ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อที่ ๙ โดยเพิ่มเติมข้อความในวรรคสอง ตาม ร่าง ประกาศฯ เดิมที่สำนักงานกฎหมายและนิติการได้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขไว้ ในกรณีที่กำหนดให้ผู้ขอใช้ที่ไม่ชำระค่าบริการภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขอใช้จะต้องชำระค่าปรับในอัตราที่กำหนด ซึ่งการกำหนดข้อความเป็นสภาพบังคับทางกฎหมายที่จะต้องกำหนดไว้เพื่อให้ผู้ขอใช้เร่งดำเนินการชำระค่าบริการให้เป็นไปตามที่ประกาศฯ ได้กำหนดไว้ สำหรับอัตราค่าปรับนั้น มอบให้คณะบริหารศาสตร์พิจารณากำหนดอัตราค่าปรับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราค่าปรับของคณะต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ สำหรับการให้บริการห้องเรียน และห้องประชุมฯ เป็นต้น งานกฎหมาย
8/2564
25/9/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.5 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อบ.๑๗๙/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ อบ.223/2564 ระหว่าง รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน ผู้ฟ้องคดี สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี
รับทราบ ที่ประชุมขอให้บันทึกข้อเสนอแนะของนางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และศาสตราจารย์พิเศษอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการสรรหาอธิการบดีในครั้งต่อไป ดังนี้
- นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปหลักปฏิบัติในการ สรรหาอธิการบดีตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว 2 ข้อ ดังนี้
1. ในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในขั้นตอนต่อไป และเนื่องจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีอำนาจหน้าที่บริหารงานของมหาวิทยาลัยและปกครองข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวจึงควรได้รับการยอมรับจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนพอสมควร ประกอบกับเมื่อมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นจำนวนมาก หากจะตีความในทำนองบังคับให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีต้องพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกคน ย่อมเกิดข้อขัดข้องหรือสร้างภาระให้เกิดขึ้นในกระบวนการสรรหาเกินสมควร ทั้งยังเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีที่มีอำนาจหน้าที่ในการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจึงสามารถที่จะใช้ดุลพินิจในการกำหนดวิธีการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้ตราบเท่าที่วิธีการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และโดยที่การกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ใช้วิธีการพิจารณาจากความถี่ของค่าคะแนนที่ได้รับการเสนอชื่อ แล้วคัดเลือกรายชื่อจากบัญชีผู้ถูกเสนอชื่อที่มีค่าคะแนนความถี่จากมากสุดเรียงลงไปตามลำดับจำนวน 9 ราย จากทั้งหมด ๔๐ ราย และได้ส่งหนังสือทาบทามผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 9 ราย เข้ารับการสัมภาษณ์และกลั่นกรองเป็นผู้สมควรได้รับการแสดงวิสัยทัศน์และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีดังกล่าวถือเป็นวิธีการที่มีเหตุผลเพียงพอ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี และเป็นธรรมกับผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้ว ดังนั้น การดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการอันเป็น สาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว
2. กรณีการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีนั้น เห็นว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีดังกล่าว ประกอบไปด้วยกรรมการของสภามหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้มีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งเป็นคนละขั้นตอนกับการพิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีและการให้ความเห็นชอบในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อันถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยอิสระในการคัดเลือกบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น การที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงหาได้เป็นการใช้สิทธิ ๒ ครั้ง ซึ่งเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายแต่อย่างใดไม่
- ศาสตราจารย์พิเศษอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวว่า ศาลปกครองสูงสุดไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหาของคดีอาญาที่ศาลยุติธรรมพิพากษาในคดีที่รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ถูกฟ้องว่าเนื้อหาของคดีเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาท ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเลย อีกทั้ง คดีอาญาดังกล่าวก็ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่า รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ไม่มีความผิด
งานกฎหมาย
8/2564
25/9/2564
2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขหลังจากการรับรองรายงานการประชุม ดังนี้
หน้าที่ 25 บรรทัดที่ 18 แก้ไขเป็น ที่ประชุมได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาทั้งข้อดีและข้อจำกัดในการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย การบริหารงบประมาณหมวดงบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จากการบริหารงบประมาณดังกล่าว อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมทางด้านการเงินและภาระทางการงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วอย่างรอบครอบ จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบภาระทางการงบประมาณในกรณีที่ต้องใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยไปสมทบในการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ รวมทั้งภาระทางการงบประมาณของงบบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาบริหารงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เรื่องทั่วไป
8/2564
25/9/2564
3.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 3.1 โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการพลังงาน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยศึกษาประสิทธิภาพข้อดีและข้อด้อยของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ รูปแบบการลงทุน ความเหมาะสมของที่ตั้งของโครงการ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณา ร่าง สัญญาให้บริการ จัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในประเด็นต่างๆ เช่น การคำนวณค่าบริการด้านจัดการพลังงาน การกำหนดอัตราดอกเบี้ยกรณีการผิดนัดชำระเงินค่าบริการด้านจัดการพลังงาน และความรับผิดของผู้ให้บริการ อีกทั้งการโอนกรรมสิทธิ์ของระบบฯ ให้เป็นของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดสัญญาโครงการ ซึ่งต้องคำนึงถึงการจัดการแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งในขณะนั้นอาจเสื่อมสภาพการใช้งานและจะเป็นภาระแก่มหาวิทยาลัยในการรื้อถอน เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของที่ตั้งของโครงการ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำสัญญาฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเป็นธรรมและก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่มหาวิทยาลัย และการดำเนินโครงการฯ ไม่ส่งผละทบต่อนักศึกษาและบุคลากรที่ใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่หนองอีเจมซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ
2. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบอื่น เช่น บนพื้นดิน (On Land) หรือบนหลังคาอาคาร (Rooftop) และรูปแบบการลงทุนที่จะดำเนินงาน เช่น การร่วมลงทุนกับกับเอกชนในรูปแบบการลงทุน BOOT Model (Build Own Operate and Transfer) โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและเป็นผู้ประกอบการเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ในที่ดินให้มหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดสัญญาการดำเนินโครงการ โดยการกำหนดอัตราค่าตอบแทนจากการร่วมลงทุนและระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ หรือการลงทุนดำเนินการเองของมหาวิทยาลัยในอนาคต เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในด้านกระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
งานพัฒนาองค์กร
8/2564
25/9/2564
3.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 3.2 ขอทบทวนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการส่งคืนพื้นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
เห็นชอบ การทบทวนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 และการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เพื่อที่มหาวิทยาลัยจักได้ดำเนินการส่งคืนพื้นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ให้แก่กรมป่าไม้ พร้อมสินทรัพย์ต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยประสานการดำเนินงานกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการดำเนินการยุติการก่อสร้างรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารเฉลิม พระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายละเอียดเพื่อรายงานผลการดำเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในลำดับต่อไป งานพัฒนาองค์กร
8/2564
25/9/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ? 2566 และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 2562 มาตรา 21วรรคสองที่บัญญัติให้ ?ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคล
ซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา? เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป
2. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ร่วมกับนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป
งานแผน
8/2564
25/9/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส ๓
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อการตั้งค่าเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ของคณะ/หน่วยงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
งานแผน
8/2564
25/9/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.3 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 ? 2567) คณะพยาบาลศาสตร์
มอบคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

- มอบคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานให้แก่คณะ/วิทยาลัยที่มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อให้หลักสูตรใหม่มีโครงสร้างรายวิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ อีกทั้งมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน งานแผน
8/2564
25/9/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.4 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 ? 2567) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข
มอบคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานให้แก่คณะ/วิทยาลัยที่มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อให้หลักสูตรใหม่มีโครงสร้างรายวิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ อีกทั้งมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน งานแผน
8/2564
25/9/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.5 การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 ? 2567) คณะบริหารศาสตร์
มอบคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานให้แก่คณะ/วิทยาลัยที่มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อให้หลักสูตรใหม่มีโครงสร้างรายวิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ อีกทั้งมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน งานแผน
8/2564
25/9/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการใช้เงินคงเหลือสะสมของมหาวิทยาลัยของ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก เพื่อสมทบในประมาณการรายรับเพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปี ซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยควรวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยในปีต่อๆ ไปอย่าง รอบครอบ และให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หรือแสวงหาวิธีการในการลดค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระทางการงบประมาณจำนวนมาก เช่น การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้า เป็นต้น
3. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาความเสี่ยงในการหารายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น การลดลงของจำนวนนักศึกษาหรือการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งส่งผลต่อรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลต่อรายรับจากการบริการวิชาการ เป็นต้น
งานงบประมาณ
8/2564
25/9/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.6 ระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และมหาวิทยาลัย และแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพฯ
เห็นชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษา
8/2564
25/9/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทนคณะกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารย์นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฏ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
งานบุคคล
8/2564
25/9/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ ธรณินทร์ กรรมการ
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
3. ศาสตราจารย์วิภาดา คุณาวิกติกุล กรรมการ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล ประคองพันธ์ กรรมการ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
5. ศาสตราจารย์กิตติคุณดิเรก ลาวัณย์ศิริ กรรมการ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6. ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต กรรมการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
7. ศาสตราจารย์สันติ แม้นศิริ กรรมการ
สาขาวิชาฟิสิกส์
8. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ บุนนาค กรรมการ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
9. ศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย กรรมการ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
10. ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา กรรมการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
งานบุคคล
8/2564
25/9/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.3 การแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบ ให้แต่งตั้งเป็นกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ
2. รองศาสตราจารย์อนุรุทธิ์ สติมั่น
3. รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา
งานบุคคล
8/2564
25/9/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังมีรายนามต่อไปนี้
1.นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ ประธานกรรมการ
2.นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการ
3.นายยุทธสิทธิ์ ภาคทอง กรรมการ
4.นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ กรรมการ
5.นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ กรรมการ
6.นายมีชัย แต้สุจริยา กรรมการ
7. นายมรกต พิธรัตน์ กรรมการ
8. นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการ
9. นายมงคล จุลทัศน์ กรรมการ
10. นางสาวศิริลักษณ์ เซียวสกุล กรรมการ
11. นายประกอบ ไชยสงคราม กรรมการ
12. นายสุระ ตริยางกูรศรี กรรมการ
13. นายมงคล ตันสุวรรณ กรรมการ
14. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
15. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ

งานบุคคล
8/2564
25/9/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.5 การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติ ให้แต่งตั้งนายโกเมท ทองภิญโญชัย เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก 1 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

งานบุคคล
8/2564
25/9/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.6 ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 คน
อนุมัติ งานบุคคล
8/2564
25/9/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.7 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1,687 คน อนุมัติ งานทะเบียนและวัดผล
8/2564
25/9/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.8 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจำปีการศึกษา 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 8/2564)
อนุมัติ งานทะเบียนและวัดผล
8/2564
25/9/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564
เห็นชอบ งานงบประมาณ
8/2564
25/9/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานกิจการนักศึกษา
8/2564
25/9/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.2 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
เห็นชอบ งานกิจการนักศึกษา
7/2564
28/08/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
7/2564
28/08/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับทราบ เรื่องทั่วไป
7/2564
28/08/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 ขอแสดงความยินดีกับ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ เรื่องทั่วไป
7/2564
28/08/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563
รับทราบ เรื่องทั่วไป
7/2564
28/08/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564


งานพัฒนาองค์กร
7/2564
28/08/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....
รับทราบ งานพัฒนาองค์กร
7/2564
28/08/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ เรื่องทั่วไป
7/2564
28/08/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.4 การดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางและกำหนดมาตรการในการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบ หรืออาจจะใช้วิธีการประเมินผลที่มีความถี่เพิ่มขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้สะสมคะแนนในระหว่างภาคการศึกษา
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาประสานการดำเนินงานกับจังหวัดเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ เพื่อที่จะลดความเสียหายทั้งทางสุขภาพของประชาชน และลดความเสียหายทางเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม
3. มอบมหาวิทยาลัยประสานการดำเนินงานระหว่างคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
4. มอบมหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการในการเข้า-ออก หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของนักศึกษา


เรื่องทั่วไป
7/2564
28/08/2564
2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข เรื่องทั่วไป
7/2564
28/08/2564
3.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 3.1 รายงานผลการดำเนินงานและแนวทางการทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
เห็นชอบ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนด อัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ร่วมกับ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป อีกทั้งมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - ที่ประชุมได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาทั้งข้อดีและข้อจำกัดในการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย การบริหารงบประมาณหมวดงบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จากการบริหารงบประมาณดังกล่าว อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมทางด้านการเงินและภาระทางการงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วอย่างรอบครอบ จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบภาระทางการงบประมาณในกรณีที่ต้องใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยไปสมทบในการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ รวมทั้งภาระทางการงบประมาณของงบบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาบริหารงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
งานกฎหมาย
7/2564
28/08/2564
3.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 3.2 แนวทางการดำเนินงานจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ?. และให้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง และเสนอให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป งานพัฒนาองค์กร
7/2564
28/08/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.3 การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567)
อนุมัติการกำหนดกรอบอัตรากำลัง อัตราใหม่ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมอบกองการเจ้าหน้าที่และมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
1. มอบกองการเจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขเอกสารกรอบอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 ? 2567)หน้าที่ 32 และหน้าที่ 35 เนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์มีอัตรากำลังประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ในอัตราปัจจุบันที่เกินกว่าอัตราที่พึงมีแล้ว ดังนั้น จึงไม่เป็นการเพิ่มอัตรากำลังอีก 1 อัตรา (ตามตารางในหน้า 32) และเพิ่มเติมเหตุผลความจำเป็นของคณะเกษตรศาสตร์ที่มีอัตรากำลังประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ในอัตราปัจจุบันที่เกินกว่าอัตราที่พึงมี (ตามตารางในหน้า 35) ด้วย
2. มอบกองการเจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขเอกสารกรอบอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 ? 2567)หน้าที่ 36 - 39 โดยเพิ่มเติมอัตราที่พึงมีของอัตรากำลังประเภทสนับสนุน
3. มอบกองการเจ้าหน้าที่และมหาวิทยาลัยพิจารณาการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิธีการทำงาน เช่น บุคลากรสายสนับสนุนที่ทำหน้าที่ในการดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งในปัจจุบันอาจารย์ผู้ทำหน้าที่ในการสอนสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือบุคลากรสายสนับสนุนที่ทำหน้าที่ในการซ่อมบำรุง และแก้ไขปัญหาการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่อาจใช้เทคโนโลยีควบคุมการดูแลและซ่อมบำรุงผ่านระบบเครือข่าย เพื่อช่วยลดการไปให้บริการ ณ คณะ/หน่วยงาน ต่างๆได้ เป็นต้น
งานนโยบาย
7/2564
28/08/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ


4.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สิ้นไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2564)


เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป งานแผน
7/2564
28/08/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 การขออนุมัติแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 ? 2567) คณะเกษตรศาสตร์
อนุมัติ และมอบคณะเกษตรศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ข้าว และโคขุน ซึ่งเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์หลักด้านการเกษตร หากได้รับการพัฒนาจะสามารถยกระดับเศรษฐกิจด้านการเกษตรได้ด้วย และควรคำนึงถึงตลาดหรือผู้ซื้อก่อนจึงกำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาแล้วจึงสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาต่อไป
2. มอบคณะเกษตรศาสตร์พิจารณากำหนดแนวทางการเพิ่มการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกำหนดไว้และการรักษานักศึกษาให้คงอยู่ในระบบการศึกษาจนจบหลักสูตร เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาตามจุดคุ้มทุนที่ได้ทำการศึกษาไว้เพื่อที่จะได้บริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มอบคณะเกษตรศาสตร์พิจารณารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นที่จัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (module) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบัน
4. มอบคณะเกษตรศาสตร์ทบทวนระยะเวลาในการเปิดหลักสูตรอีกครั้ง เนื่องจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจนถึงการเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อรับทราบหลักสูตรดังกล่าว อาจไม่ทันต่อการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2565


งานแผน
7/2564
28/08/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยประเมินสถานะทางการเงินเพื่อจักเข้าใจสถานการณ์การเงินของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจน และสามารถวางแผนการเงินเพื่อรองรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะภาระทางการงบประมาณอันเป็นผลมาจากการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
2. มอบผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศึกษาและใช้ประโยชน์จากรายงานการเงินทั้งของ คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเพื่อการวางแผนการเงินของคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ให้มีความมั่นคงสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการบริหารมหาวิทยาลัย


งานงบประมาณ
7/2564
28/08/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.4 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยติดตามเร่งรัด คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ที่มีผลการดำเนินงานของโครงการที่ต่ำกว่าเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ให้เร่งการดำเนินงานในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และศึกษา วิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้


งานงบประมาณ
7/2564
28/08/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.4 (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เห็นชอบ งานพัฒนาองค์กร
7/2564
28/08/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีวงเงินเพิ่มเติม กรณีสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อนุมัติ และมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้เพียงใด

งานเงินรายได้
7/2564
28/08/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2564)
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- มอบมหาวิทยาลัยติดตามเร่งรัด คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ ให้เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่ำกว่าเป้าหมาย

งานเงินงบประมาณแผ่นดิน
7/2564
28/08/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขออนุมัติครั้งที่ 7/2564)
อนุมัติ งานบุคคล
7/2564
28/08/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในงบประมาณ พ.ศ. 2564
เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองประธาน
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
5. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กรรมการ
7. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ

งานบุคคล
7/2564
28/08/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 9 หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
7/2564
28/08/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ?.
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - ให้เพิ่มเติมรายละเอียด ใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ?. ดังนี้
1. หน้าที่ 1 ข้อ 5 (2) (ก) เป็นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยภาคการศึกษาละสี่พันบาทต่อคน
2. หน้าที่ 2 ข้อ 6 (1) (ก) ค่าบำรุงสถานศึกษา จำนวนสองพันหกร้อยบาทต่อคน
(ข) ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวนหกร้อยบาทต่อคน
(ค) ค่าบำรุงห้องสมุด จำนวนหกร้อยบาทต่อคน
(ง) ค่าบริการสุขภาพ จำนวนหนึ่งร้อยบาทต่อคน
(จ) ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จำนวนหนึ่งร้อยบาทต่อคน
และ (2) (ก) ค่าบำรุงสถานศึกษา จำนวนสามพันสี่ร้อยบาทต่อคน
(ข) ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวนสามร้อยบาทต่อคน
(ค) ค่าบำรุงห้องสมุด จำนวนสามร้อยบาทต่อคน
งานกฎหมาย
7/2564
28/08/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานกฎหมาย
7/2564
28/08/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานกฎหมาย
7/2564
28/08/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานกฎหมาย
6/2564
31/07/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 รายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศและออกแบบการนำเสนอข้อมูล (Dashboard) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ รับทราบ งานพัฒนาองค์กร
6/2564
31/07/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
6/2564
31/07/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับทราบ เรื่องทั่วไป
6/2564
31/07/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 เรื่องแจ้งจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบ เรื่องทั่วไป
6/2564
31/07/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564และระยะ 5 ปี (2560 - 2564)
รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยและคณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
1. พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน สำหรับคณะและสาขาวิชาที่รับนักศึกษาต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มาก โดยเฉพาะคณะเกษตรศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้มียอดจำนวนการรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการคงยอดจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ และลดการตกออกในนักศึกษาชั้นปีต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาจนสามารถสำเร็จการศึกษาได้
3. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้จำนวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 สูงขึ้นมากกว่ารอบปีที่ผ่าน เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการวางแผนกำหนดแผนการรับนักศึกษาในรอบปีต่อไป

งานบุคคล
6/2564
31/07/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ เรื่องทั่วไป
6/2564
31/07/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.4 รายงานผลการดำเนินงานของ คณะ สำนัก และหน่วยงาน ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564
รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการติดตามการดำเนินงานของคณะ สำนัก และหน่วยงานที่ยังไม่แจ้งผลการดำเนินงาน

เรื่องทั่วไป
6/2564
31/07/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 3
รับทราบ งานเงินรายได้
6/2564
31/07/2564
2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข เรื่องทั่วไป
6/2564
31/07/2564
3.1 สืบเนื่อง 3.1 รายงานผลการดำเนินงานการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันในการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
2. เห็นชอบแผนการดำเนินงาน และค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. เห็นชอบกรอบแนวคิดแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (Performance Indicators) ที่มีผลการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ และกำหนดแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดนั้น ให้มีผลการดำเนินที่สูงขึ้น และยังคงต้องดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานได้ดีในมิติพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของพื้นที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยยังคงเป็นที่ยอบรับของสังคมและชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งจะเป็นส่วนที่ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานได้อีกทางหนึ่งด้วย
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามทิศทางของกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) โดยให้มีการพัฒนานวัตกรรมการเพื่อจัดการเรียนการสอนในสาชาวิชาต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้นักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาและบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการต่อไป ทั้งนี้ หลักสูตรและสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจพิจารณานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประกอบการเรียนการสอนด้วย
๓. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการบูรณาการการทำงานร่วมกันในคณะวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปรับระบบและกลไกการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในทุก ภาคส่วน ในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม อีกทั้งเป็นนวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ในทุกมิติ
4. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้สอดรับกับสถานการณ์การภายหลังจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ของโลกและประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนแผนงานต่างๆ ในทุกๆ 2 ปี
งานพัฒนาองค์กร
6/2564
31/07/2564
3.2 สืบเนื่อง 3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น อนุมัติ งานกฎหมาย
6/2564
31/07/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.4 การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ตำแหน่งประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
อนุมัติ งานบุคคล
6/2564
31/07/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองแผนงานสำนักงานอธิการบดี
เห็นชอบ และมอบกองแผนงานดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1.มอบกองแผนงานปรับแก้ไขภาระงาน งานพัฒนาคุณภาพองค์กรและสารสนเทศ ในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองแผนงาน (ใหม่) จากเดิม ?รวบรวม วิเคราะห์และนำส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย? เป็น ?รวบรวม วิเคราะห์และนำส่งข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย?
2.มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการกำหนดบุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้างานต่างๆ ตามที่ได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองแผนงาน
3. มอบกองแผนงานปรับแก้ไขรายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรของกองแผนงาน ข้อที่ 6 ตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยระบุเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกการดำเนินงานที่กองแผนงานรับผิดชอบ เช่น แผนงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ, งบประมาณที่จัดสรรเป็นไปตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย, การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงาน, รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ และจำนวนหน่วยงานที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นต้น
๔. มอบกองแผนงานร่วมกับสำนักงานกฎหมายและนิติการปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในคณะ สำนัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ทั้ง 2 ฉบับ โดยระบุการโอนภาระหน้าที่ อัตรากำลังคนและทรัพย์สินต่างๆ ของสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ที่จะยุบหน่วยงาน นั้น ให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองแผนงาน อีกทั้งกำหนดบทเฉพาะกาล สำหรับแนวทางการดำเนินงานในภาระงานต่างๆ ของสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป
5. มอบกองแผนงานพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีทักษะทางด้านข้อมูล (Data Literacy) ซึ่งเป็นทักษะใหม่ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน

งานพัฒนาองค์กร
6/2564
31/07/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
เห็นชอบ และมอบคณะที่หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ต่ำกว่า 3 คะแนน ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในรอบปีต่อไป งานประกันคุณภาพการศึกษา
6/2564
31/07/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการกักตัวสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย พ.ศ. ?.
เห็นชอบ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการกักตัวสำหรับนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย พ.ศ. ?. ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการกักตัว
สำหรับนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย พ.ศ. ?. ข้อ ๕ บรรทัดที่ ๒ เป็น ?ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายละหนึ่งครั้งต่อตลอดหลักสูตร...?

งานกฎหมาย
6/2564
31/07/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการช่วยเหลือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นปีการศึกษา 2564 พ.ศ. .... และ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นปีการศึกษา 2564 พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานกฎหมาย
6/2564
31/07/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
6/2564
31/07/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขออนุมัติครั้งที่ 6/2564)
อนุมัติ งานบัณฑิตศึกษา
6/2564
31/07/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การเพิ่มคำอธิบาย ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพิ่มรายวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
6/2564
31/07/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.3 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
6/2564
31/07/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.4 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับแผน การศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
6/2564
31/07/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.5 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การระบุรายวิชาอัตลักษณ์ของสถาบัน ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
5/2564
26/6/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 ขอต้อนรับ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ คำคง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร แทนตำแหน่งว่าง
รับทราบ งานบุคคล
5/2564
26/6/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
5/2564
26/6/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับทราบ เรื่องทั่วไป
5/2564
26/6/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 นายกสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่านระบบออนไลน์
รับทราบ เรื่องทั่วไป
5/2564
26/6/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารแทนตำแหน่งว่าง
รับทราบ งานบุคคล
5/2564
26/6/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
รับทราบ งานบุคคล
5/2564
26/6/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ เรื่องทั่วไป
5/2564
26/6/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รับทราบ และมอบคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และสำนักงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบสำนักงานตรวจสอบภายใน แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ในแผนผังโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานตรวจสอบภายใน
2. มอบสำนักงานตรวจสอบภายใน แก้ไขเพิ่มเติมแผนผังการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี หลังจากขั้นตอนที่ 3.5 แจ้งแผนการตรวจสอบไปยังกรมบัญชีกลาง แล้วแจ้ง สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
3. มอบคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สภามหาวิทยาลัยสามารถกำหนดได้โดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายอื่นใดที่ได้บัญญัติไว้ เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่น และเป็นไปตามกฎหมาย
งานกฎหมาย
5/2564
26/6/2564
2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
- หน้าที่ 16 บรรทัดที่ 17 ? 19 แก้ไขเป็น มอบคณะทำงานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยดำเนินการให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือน ตลอดจนเสนอทางเลือกการจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดแล้ว
เรื่องทั่วไป
5/2564
26/6/2564
3.1 สืบเนื่อง 3.1 การพิจารณา (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 ? 2565 เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 ? 2565 ที่กำหนดไว้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุผลต่อไป

งานพัฒนาองค์กร
5/2564
26/6/2564
3.2 สืบเนื่อง 3.2. การขออนุมัติแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 ? 2567) คณะศิลปศาสตร์
อนุมัติ และมอบคณะศิลปศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1. มอบคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาประยุกต์เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ รวมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้มีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
2. มอบคณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกำหนดไว้ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในครั้งต่อไป
งานแผน
5/2564
26/6/2564
3.3 สืบเนื่อง 3.3 (ร่าง) ผลการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนและเพิ่มเติมข้อมูลผลการดำเนินงาน และตรวจสอบสูตรการคำนวณตามตัวชี้วัดการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลอีกครั้ง ก่อนบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดในระบบ Thai University Strategic Classification and Self-Assessment System : UCLAS
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 ? 2565 ที่กำหนดไว้ และให้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป


งานพัฒนาองค์กร
5/2564
26/6/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.2 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงินสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
เห็นชอบ และมอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พิจารณาดำเนินเรื่องการนำเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 ? 2564
2. มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชีเพื่อให้การบริหารจัดการการเงินของสำนักฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. มอบ รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป
งานงบประมาณ
5/2564
26/6/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม (คณะบริหารศาสตร์)
อนุมัติ งานเงินรายได้
5/2564
26/6/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารย์ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธานี กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว กรรมการ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
5. นายรัชชนท์ แกะมา กรรมการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
6. นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์
7. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน กรรมการ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
8. นายอรรถพงศ์ กาวาฬ เลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
9. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา ผู้ช่วยเลขานุการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
งานบุคคล
5/2564
26/6/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ดร.วรสรวง ดวงจินดา
2. นายกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข
3. ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
งานบุคคล
5/2564
26/6/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.5 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ นันทานิช กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ เลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
งานบุคคล
5/2564
26/6/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขออนุมัติครั้งที่ 5/2564)
อนุมัติ งานบัณฑิตศึกษา
5/2564
26/6/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.พ.บ.)
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.พ.บ.) ดังมีรายนามต่อไปนี้
(1) อธิการบดี ประธานกรรมากร
(2) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ
(3) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
(4) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กรรมการ
(5) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กรรมการ
(6) ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
(7) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ
(8) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
(9) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กรรมการ
(10) คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ
(11) ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
(12) หัวหน้าสำนักงานกฎหมายและนิติการ กรรมการ
งานพัฒนาองค์กร
5/2564
26/6/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สังกัดคณะบริหารศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
5/2564
26/6/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
5/2564
26/6/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.3 การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะบริหารศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
5/2564
26/6/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.4 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 1 หลักสูตร สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
5/2564
26/6/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ....
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- มอบมหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลเชิงศึกษาเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น ในกรณีนำเสนอระเบียบวาระเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจักได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
งานกฎหมาย
4/2564
29/05/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ งานพัฒนาองค์กร
4/2564
29/05/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
4/2564
29/05/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับทราบ เรื่องทั่วไป
4/2564
29/05/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
รับทราบ เรื่องทั่วไป
4/2564
29/05/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.5 หนังสือข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัดสมดุลกรณีพิพาทมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน โดยสถาบันคลังสมองของชาติ
รับทราบ เรื่องทั่วไป
4/2564
29/05/2564
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.4 การจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รับทราบ งานบุคคล
4/2564
29/05/2564
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.8 รายงานผลการดำเนินงานของ คณะ สำนัก และหน่วยงาน ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ? ปัจจุบัน
รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยติดตามการหน่วยงานยังไม่แจ้งผลการดำเนินงานให้รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป งานพัฒนาองค์กร
4/2564
29/05/2564
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.9 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2021 (University Ranking 2021) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2021 (University Ranking 2021) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจากสถาบันต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยอาจจัดทำเป็นวิดีทัศน์ขนาดสั้น (Clip Video) เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยเป็นการเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาในปีต่อไป
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS World University Rankings เพิ่มขึ้น เนื่องจากตัวชี้วัดต่างๆ มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยในหลายมิติและยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล


งานพัฒนาองค์กร
4/2564
29/05/2564
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ เรื่องทั่วไป
4/2564
29/05/2564
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร
รับทราบ และมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณา
ทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร ดังนี้
1) ข้อ 15 พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีการปรับแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เกี่ยวกับการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ จากเดิมที่ก าหนดไว้ร้อยละสิบห้าปรับลดเป็นร้อยละสามต่อปี เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับบริบทสังคม และสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน
2) พิจารณาปรับแก้ไขข้อความในแบบค าขอเลขที่ SG-PP-04 ข้อตกลงการใช้บริการโรงงานต้นแบบ
ข้อ 5 และข้อ 7 ให้สอดคล้องกับ ข้อ 16 ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารด้วย
งานกฎหมาย
4/2564
29/05/2564
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.6 การดำเนินคดีปกครองกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยฟ้องว่ามหาวิทยาลัยจ่ายเงินเดือนไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบคณะทำงานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อจักได้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาคดีความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย งานกฎหมาย
4/2564
29/05/2564
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.7 รายงานคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา รับทราบ งานกฎหมาย
4/2564
29/05/2564
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 2
รับทราบ งานเงินรายได้
4/2564
29/05/2564
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 การขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙)
รับทราบ งานรับเข้า
4/2564
29/05/2564
2.1 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข เรื่องทั่วไป
4/2564
29/05/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.3 การพิจารณา (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 ? 2565
มอบคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนและนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป งานนโยบาย
4/2564
29/05/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.4 ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 และขอความความเห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยความช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. ?. และ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....
1. รับทราบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
2. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ ๑๐ สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 และเห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ความช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. ?. และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....
งานนโยบาย
4/2564
29/05/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 การขออนุมัติแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 ? 2567) คณะศิลปศาสตร์
อนุมัติให้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจดิจิตัลและนวัตกรรม และมอบคณะศิลปศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

- มอบคณะศิลปศาสตร์พิจารณาทบทวนการขอเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อีกครั้ง โดยอาจพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น หรือการบูรณาการหลักสูตรกับสาขาวิชาอื่นที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น งานแผน
4/2564
29/05/2564
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการวิเคราะห์เงินสดคงเหลือของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ใช้จ่ายหมุนเวียน เพื่อนำเอาไปลงทุนในเรื่องของเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันทางการเงินต่างๆ เพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งพิจารณาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยที่สูง
2. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการวิเคราะห์ และประมาณการรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงานยอดสุทธิในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่คงเหลืออีก 2 ไตรมาส เพื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจักได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารการเงินและการงบประมาณเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่มีแนวโน้มลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ที่ลดลง
งานงบประมาณ
4/2564
29/05/2564
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.4 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
เห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยติดตามเร่งรัด คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาดำเนินการในรูปแบบของการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

งานงบประมาณ
4/2564
29/05/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.5 รายงานทางการเงิน รายงานผลการสอบบัญชี และผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เห็นชอบ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำเนินการกำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เช่น การโอนเงินยืมไปให้กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ยืมเงิน ทดรองราชการ รวมทั้งการคืนเงินยืมทดรองราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้


งานงบประมาณ
4/2564
29/05/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.6 รายงานงบการเงิน รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เห็นชอบ งานงบประมาณ
4/2564
29/05/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 การดำเนินงานตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ และนางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทำการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด งานพัฒนาองค์กร
4/2564
29/05/2564
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีคณะวิทยาศาสตร์
อนุมัติ มอบคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น การใช้รถบัสโดยสาร เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าสูงสุด
2. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของรถบัสเมื่อได้ดำเนินการจัดซื้อแล้วว่าจะเป็นของโครงการ วมว. หรือของมหาวิทยาลัย และการใช้รถบัสจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอื่นใดของโครงการ วมว. ที่ได้มีการกำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
งานเงินรายได้
4/2564
29/05/2564
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีคณะวิทยาศาสตร์
อนุมัติ มอบคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น การใช้รถบัสโดยสาร เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าสูงสุด
2. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของรถบัสเมื่อได้ดำเนินการจัดซื้อแล้วว่าจะเป็นของโครงการ วมว. หรือของมหาวิทยาลัย และการใช้รถบัสจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอื่นใดของโครงการ วมว. ที่ได้มีการกำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
งานเงินรายได้
4/2564
29/05/2564
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2564)
เห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยติดตามเร่งรัด คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ ให้เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ งานเงินงบประมาณแผ่นดิน
4/2564
29/05/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
อนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายวิเศษ ภูมิวิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
3. นายวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารราชการแผ่นดิน
อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. นางสาววนาลักษณ์ มุ่งพิงกลาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
นิติกรชำนาญการ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
5. นางปราณี พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ
อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์
6. นายทรงพล อินทเศียร กรรมการ
อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์
7. นายชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์ กรรมการ
อาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์
8. นายนราธิป อาษารักษ์ เลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานกฎหมายและนิติการ
9. นายชาติชาย เมาลีชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ
นิติกรปฏิบัติการ
10. นายประเสริฐ โสนะจิตร ผู้ช่วยเลขานุการ
นิติกรปฏิบัติการ
งานบุคคล
4/2564
29/05/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประกอบด้วย
- รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย
- ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต
- รองศาสตราจารย์นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย
- รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
- นางสีลาภรณ์ บัวสาย
4) กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย
- รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์

และอนุมัติแต่งตั้งให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานทุกชุด
2. อนุมัติให้ยกเว้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งครบวาระการดำรง
ตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานแล้ว จำนวน 3 ส่วนงาน ตามที่เสนอ
งานบุคคล
4/2564
29/05/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1,316 คน อนุมัติ งานบุคคล
4/2564
29/05/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.5 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตรากำลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตรากำลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(2) รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(4) นายฐิติเดช ลือตระกูล กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
(5) นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา กรรมการ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(7) นายอรรถพงศ์ กาวาฬ กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

งานบุคคล
4/2564
29/05/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 (ขออนุมัติครั้งที่ 4/2564)
อนุมัติ งานบัณฑิตศึกษา
4/2564
29/05/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัดคณะบริหารศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2564
29/05/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2564
29/05/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.3 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2564
29/05/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัดคณะบริหารศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2564
29/05/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.5 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การแก้ไขรหัสรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน จำนวน 3 รายวิชา ของหลักสูตรเภสัชศาสตร บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2564
29/05/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.6 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลและจำนวนชั่วโมงของรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2564
29/05/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.7 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 3 หลักสูตร สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2564
29/05/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.8 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีกระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับโครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2564
29/05/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.9 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2564
29/05/2564
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.10 การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2564
29/05/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ?.
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2564
29/05/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทำหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานพัฒนาหลักสูตร
4/2564
29/05/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.4 (ร่าง) รายงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ร่าง) รายงานคณะเกษตรศาสตร์ (ร่าง) คณะวิทยาศาสตร์ (ร่าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร่าง) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร่าง) คณะเภสัชศาสตร์ (ร่าง) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ร่าง) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร่าง) คณะศิลปศาสตร์ (ร่าง) คณะบริหารศาสตร์ (ร่าง) คณะนิติศาสตร์ (ร่าง) คณะรัฐศาสตร์ (ร่าง) สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ร่าง) สำนักวิทยบริการ (ร่าง) สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ(ร่าง) สำนักงานอธิการบดี
เห็นชอบ งานพัฒนาองค์กร
4/2564
29/05/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....
มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... และดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ศึกษาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการทั้งในด้านการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการดำเนินงาน เพื่อให้การจัดสวัสดิการด้านดังกล่าวข้างต้น ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย
2. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาดำเนินการระบุสิทธิในการรักษาพยาบาลและสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล ของนักศึกษาตาม ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการทับซ้อนของสิทธิต่างๆ ของนักศึกษา ที่จะขอรับตาม ร่าง ระเบียบฯ ดังกล่าว
งานกฎหมาย
4/2564
29/05/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานกฎหมาย
4/2564
29/05/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานกฎหมาย
4/2564
29/05/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.7 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานกฎหมาย
4/2564
29/05/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.8 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิต สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานกฎหมาย
3/2564
27/03/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
3/2564
27/03/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับทราบ เรื่องทั่วไป
3/2564
27/03/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 หนังสือวิถีใหม่ของอุดมศึกษาไทย ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานสำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ เรื่องทั่วไป
3/2564
27/03/2564
1.2 แจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ เรื่องทั่วไป
3/2564
27/03/2564
2.1 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
รับรองรายงานการประชุมโดยหลังจากมีการแก้ไข ดังนี้
- หน้าที่ 12 เพิ่มเติมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
?3. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับภาคเอกชน หรือองค์กรที่แสวงหากำไร ในประเด็นต่างๆ เช่น การเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้สามารถใช้ประกอบอาชีพหรือเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ จะต้องไม่ก่อให้เกิด การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของราชการ การเป็นช่องทางที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์กับภาคเอกชน ในการขยายฐานทางธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชน การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคเอกชนจากการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัย การอ้างและนำชื่อมหาวิทยาลัยไปแสวงหาประโยชน์ในด้านธุรกิจ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่จะจำกัดการแสวงหาประโยชน์และทำให้มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์?
- หน้าที่ 70 บรรทัด ที่ 5 ? 9 แก้ไขเป็น ?
?1. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบการติดตั้งโซล่าเซลล์โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับและการติดตั้งโดยภาคเอกชน ทั้งในส่วนข้อดีข้อเสีย ผลประโยชน์ตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด โดยศึกษาตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้มีการติดตั้งโซล่าเซลล์กับภาคเอกชนไปแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น รวมทั้ง ศึกษาการขยายขนาดของพื้นที่ในการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป?
เรื่องทั่วไป
3/2564
27/03/2564
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 ขอปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นรายปีให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 ? 2565 และสถานการณ์ปัจจุบัน
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงาน (Implementation Plan) และถ่ายทอดค่าเป้าหมายให้แก่ คณะ/วิทยาลัย ดำเนินการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
3. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน และปรับแผนการดำเนินงานให้เหมะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดคู่เทียบในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)


งานแผน
3/2564
27/03/2564
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 ขอปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขข้อความ ตัวชี้วัดที่ 7 (ตัวชี้วัดใหม่) จากเดิม สัดส่วนของงบบุคลากรเงินรายได้ ต่อเงินรายได้ทั้งหมด เป็น สัดส่วนของงบบุคลากรทั้งหมด ต่อเงินรายรับทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถพิจารณากำหนดสัดส่วนของงบบุคลากรที่เหมาะสมกับสถานะทางการเงินในภาพรวมได้ทั้งหมด และมอบนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายของงบบุคลากร งานแผน
3/2564
27/03/2564
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการออกแบบรูปรายการ การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ที่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของแบบรูป การก่อสร้างอาคารที่เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง และการตรวจรับงานที่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะและแบบรูปรายการที่กำหนด เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเข้าใช้อาคาร เช่น ปัญหาการแตกร้าวของอาคารโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณหลังคาหรือดาดฟ้า ซึ่งหากมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการปรับปรุง ซ่อมแซม และต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งจะส่งผลกรทบต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่และอาคาร งานเงินรายได้
3/2564
27/03/2564
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม คณะศิลปศาสตร์
อนุมัติ งานเงินรายได้
3/2564
27/03/2564
4.1 เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.3 ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีงบประมาณรายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบประมาณการรายได้คงเหลือสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายของรายรับแต่ละประเภทอีกครั้ง ทั้งนี้ ในส่วนของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวให้ทบทวนประมาณการรายรับจากรายการรายรับประเภทต่างๆ ซึ่งอาจเป็นรายการรายรับเดิม หรือรายการรายรับใหม่ที่เกิดจากรูปแบบการให้บริการที่เพิ่มขึ้น เช่น การบริการอาหารแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เป็นต้น และทบทวนประมาณการรายจ่ายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินและงบประมาณของหน่วยงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น งานเงินงบประมาณแผ่นดิน
3/2564
27/03/2564
4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 ดังมีรายนามต่อไป
1. ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. อธิการบดี กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์นิวิท เจริญใจ กรรมการ
5. นายสนธิ คชวัฒน์ กรรมการ
6. ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์โพยม วงศ์ภูวรักษ์ กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์ กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ กรรมการ
12. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
งานบุคคล
3/2564
27/03/2564
4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.2 ขอเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2564
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจำปี ๒๕๖๔ ดังมีรายนามต่อไป
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยจิตรา กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
3. อธิการบดี กรรมการ
4. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ
7. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ
8. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการ
9. รองอธิการบดีที่ฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
งานบุคคล
3/2564
27/03/2564
4.2 เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขออนุมัติครั้งที่ 3/2564)
อนุมัติ งานบัณฑิตศึกษา
3/2564
27/03/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.1 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัดคณะบริหารศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
3/2564
27/03/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.2 การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัดคณะรัฐศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
3/2564
27/03/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.3 การปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัดคณะรัฐศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
3/2564
27/03/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.4 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : วิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะบริหารศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
3/2564
27/03/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.5 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : ขอเพิ่มรายวิชา ในกลุ่มวิชาชีพเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะบริหารศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
3/2564
27/03/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.6 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 3 หลักสูตร สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
3/2564
27/03/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.7 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 2 หลักสูตร สังกัดคณะบริหารศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
3/2564
27/03/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.8 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
3/2564
27/03/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.9 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
3/2564
27/03/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.10 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
3/2564
27/03/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.11 การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2599 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
3/2564
27/03/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.12 การเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร จำนวน ๓ รายวิชา และขอเพิ่มรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพเลือก ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
3/2564
27/03/2564
4.3 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 4.3.13 การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัดคณะนิติศาสตร์
อนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร
3/2564
27/03/2564
4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
เห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการปรับแก้ไข ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ร่วมกับนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย จัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม และประกาศใช้ต่อไป 1. มอบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาฯ แก้ไข เพิ่มเติม คำจำกัดความใน ข้อ 4 ของ ร่าง ข้อบังคับฯ ให้ครอบคุลมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ ให้ครบถ้วน
2. มอบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาฯ แก้ไข มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ใน ข้อ 6 ของ ร่าง ข้อบังคับฯให้สอดคล้องกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
3. มอบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาฯ พิจารณาเพิ่มเติม หมวดที่เกี่ยวกับกลไกและระบบการบังคับใช้จริยธรรม เพื่อกำหนดกระบวนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย กรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย กระทำผิดจรรยาบรรณตามข้อบังคับนี้ โดยกระบวนการดังกล่าวอาจดำเนินการโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสมโดยสภามหาวิทยาลัย และให้หมวดโทษทางจริยธรรม ต่อจากหมวด กลไกและระบบการบังคับใช้จริยธรรม ที่ได้เพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้น
งานกฎหมาย
3/2564
27/03/2564
4.4 เสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
เห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการปรับแก้ไข ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ร่วมกับนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย จัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม และประกาศใช้ต่อไป 1. มอบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาฯ แก้ไข เพิ่มเติม คำจำกัดความใน ข้อ 4 ของ ร่าง ข้อบังคับฯ ให้ครอบคุลมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ ให้ครบถ้วน
2. มอบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาฯ แก้ไข มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ใน ข้อ 6 ของ ร่าง ข้อบังคับฯให้สอดคล้องกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
3. มอบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาฯ พิจารณาเพิ่มเติม หมวดที่เกี่ยวกับกลไกและระบบการบังคับใช้จริยธรรม เพื่อกำหนดกระบวนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย กรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย กระทำผิดจรรยาบรรณตามข้อบังคับนี้ โดยกระบวนการดังกล่าวอาจดำเนินการโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสมโดยสภามหาวิทยาลัย และให้หมวดโทษทางจริยธรรม ต่อจากหมวด กลไกและระบบการบังคับใช้จริยธรรม ที่ได้เพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้น
งานกฎหมาย
2/2564
27/02/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทคณาจารย์ประจำ รับทราบ งานบุคคล
2/2564
27/02/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 ขอแสดงความยินดีกับ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รับทราบ งานบุคคล
2/2564
27/02/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราย เรื่องทั่วไป
2/2564
27/02/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับทราบ เรื่องทั่วไป
2/2564
27/02/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.6 การขอต่ออายุการใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติเพื่อเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1. มอบคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ศึกษาการขอโอนกรรมสิทธิ์พื้นที่จากกรมป่าไม้ให้เป็นของมหาวิทยาลัย โดยศึกษาจากตัวอย่างของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีลักษณะสภาพปัญหาอย่างเดียวกัน เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
2. มอบคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ จัดทำรายละเอียดของโครงการที่จะขอเข้าทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินงานของโครงการ และเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตฯอื่นๆ ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นไปตามที่ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ จักต้องมีบุลากรที่เป็นคณะทำงานที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายของกรมป่าไม้เป็นอย่างดี เพื่อการให้ถ้อยคำ และการเจรจาต่างๆ กับกรมป่าไม้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
งานพัฒนาองค์กร
2/2564
27/02/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ เรื่องทั่วไป
2/2564
27/02/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ งานความร่วมมือทางวิชาการ
2/2564
27/02/2564
2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
- หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 20 - 21 แก้ไขเป็น ?จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับรองการแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี? และมติที่ประชุม แก้ไขเป็น ?รับรองการแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี?
- หน้าที่ 28 ตัดข้อความบรรทัดที่ 23 ? 24 ออกทั้งหมด
เรื่องทั่วไป
2/2564
27/02/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
เห็นชอบ งานแผน
2/2564
27/02/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาสถานะเงินฝากคงเหลือของ คณะ/สำนัก และจัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจักได้กำหนดแนวทางการหารายได้เพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะ คณะ/สำนัก ที่มีสถานะเงินฝากคงเหลือติดลบ งานงบประมาณ
2/2564
27/02/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.2 รายงานงบการเงิน และผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ที่ต้องรายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของคณะจัดทำรายงานเป็นตารางข้อมูล โดยใน สดมภ์ (column) ต่างๆ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ชื่อคณะ/หน่วยงาน รายรับ รายจ่าย ผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่าย และเช่นอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ภาระหนี้สิน ความสามารถในการหากำไร ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เป็นต้น โดยจำแนกตามแหล่งงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) เพื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจักได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะยิ่งขึ้น งานงบประมาณ
2/2564
27/02/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.3 รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เห็นชอบและมอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ปรับปรุงการดำเนินการตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี
2. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้อัตราส่วนหนี้สินรวมลดลงเพื่อเป็นการแสดงถึงการชำระคืนหนี้สินของคณะเพื่อให้ภาระหนี้ของคณะลดลง
งานงบประมาณ
2/2564
27/02/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.4 รายงานผลสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
เห็นชอบ งานงบประมาณ
2/2564
27/02/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.5 รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เห็นชอบ งานงบประมาณ
2/2564
27/02/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.6 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
เห็นชอบ งานงบประมาณ
2/2564
27/02/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.2 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบการติดตั้งโซล่าเซลล์โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับและการติดตั้งโดยภาคเอกชน ทั้งในส่วนข้อดีข้อเสีย ผลประโยชน์ตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด โดยศึกษาตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้มีการติดตั้งโซล่าเซลล์กับภาคเอกชนไปแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น และเมื่อดำเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
2. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการติดตั้งโซล่าเซลล์ ทั้งที่จะเป็นการดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือภาคเอกชนนั้นให้เป็นไป ตามระเบียบคณะการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งข้อกฎหมายอื่นๆ (ถ้ามี) และเมื่อดำเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
3. มอบมหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยการบริหารจัดการพลังงาน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปก่อน ครั้นเมื่อผลการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบต่างๆ แล้ว จึงพิจารณาการตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ อีกครั้ง
งานพัฒนาองค์กร
2/2564
27/02/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.8 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติ งานเงินรายได้
2/2564
27/02/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.9 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อนุมัติ งานเงินรายได้
2/2564
27/02/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2563)
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างรายการก่อสร้างต่างๆ อย่าง ใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายค่างวดงานและการบริหารสัญญา รวมทั้งเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งกันในภายหลังหากรายการก่อสร้างต่างๆ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่สัญญากำหนด
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก และนำผลการดำเนินงานมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
งานเงินงบประมาณแผ่นดิน
2/2564
27/02/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ อนุมัติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ดังรายนามต่อไปนี้
1) นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
4) นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา กรรมการ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
5) ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
งานบุคคล
2/2564
27/02/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขออนุมัติครั้งที่ 2/2564)
อนุมัติ งานทะเบียนและวัดผล
2/2564
27/02/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 ขอความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 ฉบับ
เห็นชอบในการออกประกาศ เรื่อง แบ่งส่วนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 ฉบับ และทั้งนี้ให้มีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป งานกฎหมาย
1/2564
30/01/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2564 ? 2565
รับทราบ และเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2564 ? 2565 ด้านต่างๆ ดังนี้
ก. ด้านการศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1. ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
1. นางสีลาภรณ์ บัวสาย ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ในส่วนของคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยมอบอธิการบดีเสนอรายชื่อ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒2564 ? 2565 ต่อไป

งานนโยบาย
1/2564
30/01/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ประจำ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
รับทราบ งานบุคคล
1/2564
30/01/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.5 การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับรองการแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานบุคคล
1/2564
30/01/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1 การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
1/2564
30/01/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับทราบ เรื่องทั่วไป
1/2564
30/01/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับทราบ เรื่องทั่วไป
1/2564
30/01/2564
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 1.1.7 แนะนำแนวทางเพื่อป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙)
รับทราบ เรื่องทั่วไป
1/2564
30/01/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อขอรับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ งานนโยบาย
1/2564
30/01/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1
รับทราบ งานงบประมาณ
1/2564
30/01/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.7 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ รับทราบ และมอบกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
1. มอบกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ที่ได้รับการเลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรก เพื่อทราบบทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
2. มอบกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทำหนังสือถึง นายขวัญชัย เกิดแดน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ที่ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งมีปัญหาเรื่องสายตา เพื่อยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร
งานบุคคล
1/2564
30/01/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ เรื่องทั่วไป
1/2564
30/01/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.6 การขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
รับทราบ งานรับเข้า
1/2564
30/01/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ข้อความใน ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการความร่วมมือ ด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) ดังนี้
1) ข้อ 2.1 บรรทัดที่ 1 จากเดิม ?บทบาทและหน้าที่? เป็น ?การดำเนินการตามความร่วมมือที่ตกลงตามบันทึกข้อตกลงฯ นี้?
2) ข้อ 2.2 บรรทัดที่ 3 จากเดิม ?ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขต...? เป็น ?ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และขอบเขต...?
เมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย ให้สำนักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบข้อความใน ร่าง บันทึกข้อตกลงฯ อีกครั้ง
2. การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกในโอกาสไปให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมภารกิจของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก และอาจรวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลหรือเอกสารตำราทางวิชาการด้วย
งานความร่วมมือทางวิชาการ
1/2564
30/01/2564
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ อีกหนึ่งข้อ ดังนี้ ?เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าและการตลาดในภูมิภาคของลุ่มแม่น้ำโขง?
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ดังนี้ ?สนับสนุนให้เกิดการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในด้านผลิตภัณฑ์การตลาดในภูมิภาคของลุ่มน้ำแม่โขง?
3. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมภารกิจของบริษัทอีกหนึ่งข้อ ดังนี้ ?ให้การสนับสนุนความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการตลาดในลุ่มน้ำโขง?
งานความร่วมมือทางวิชาการ
1/2564
30/01/2564
2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
- หน้าที่ 64 บรรทัดที่ 6 แก้ไข มติที่ประชุม เป็น เห็นชอบในหลักการตามแนวทางการดำเนินการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะทำงานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอ แต่สำหรับการจ่ายสมทบงบประมาณเพื่อเป็นสวัสดิการโดยหักจากวงเงินงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร ในส่วนของนายจ้าง ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนนั้น ให้มหาวิทยาลัยรอผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาฯ ประมาณเดือนเมษายน 2564 เมื่อทราบผลการจัดสรรงบประมาณแล้ว จึงรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายละเอียดของแนวทางการดำเนินการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
เรื่องทั่วไป
1/2564
30/01/2564
3.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 3.1 รายงานผลการดำเนินงานของ คณะ สำนัก และหน่วยงาน ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนมิถุนายน ? พฤศจิกายน 2563
เห็นชอบ งานพัฒนาองค์กร
1/2564
30/01/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
4.1.2.1 ขออนุมัติการขอขยายกำหนดวันถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
อนุมัติ งานนโยบาย
1/2564
30/01/2564
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม
อนุมัติ งานเงินรายได้
1/2564
30/01/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งว่าง
อนุมัติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งว่าง ดังรายนามต่อไปนี้
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานกรรมการ
(2) คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าหน่วยงาน กรรมการ
ที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเท่าคณะ
(3) ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
(4) ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการและเลขานุการ
งานบุคคล
1/2564
30/01/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.3 ขอความเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาแต่งตั้งคณบดีฯ มาดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป งานบุคคล
1/2564
30/01/2564
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2563 (ขออนุมัติครั้งที่ 1/2564)
อนุมัติ งานบัณฑิตศึกษา
1/2564
12 May 202
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยแก้ไขข้อความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... ในข้อ 4 วรรคสุดท้าย จากเดิม "เพราะมีพฤติการณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่ง" เป็น "เพราะมีความจำเป็นอย่างยิ่ง" งานกฎหมาย
1/2564
30/01/2564
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ประจำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานกฎหมาย
12/2563
26/12/63
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1.5 ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ งานบุคคล
12/2563
26/12/63
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1.1. การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรื่องทั่วไป
12/2563
26/12/63
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1.2 ขออนุญาตให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ เรื่องทั่วไป
12/2563
26/12/63
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1.3 งานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562
รับทราบ เรื่องทั่วไป
12/2563
26/12/63
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1.4 หนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญประชุมหารือเชิงนโยบายเรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ในการขับเคลื่อนประเทศ
รับทราบ เรื่องทั่วไป
12/2563
26/12/63
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับทราบ งานบุคคล
12/2563
26/12/63
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.2 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา
รับทราบ เรื่องทั่วไป
12/2563
26/12/63
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมาชิกสถาบัน หลักการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ งานความร่วมมือทางวิชาการ
12/2563
26/12/63
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.4 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจและนวัตกรรมภูมิภาค ระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการปรับแก้ไขการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจและนวัตกรรมภูมิภาค ระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยระบุความชัดเจนในด้านของนวัตกรรมที่จะร่วมกันดำเนินการ ซึ่งจะทำให้การจัดสรรงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง


งานความร่วมมือทางวิชาการ
12/2563
26/12/63
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.5 การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตระหว่างศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบประเด็นผู้มีอำนาจลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ของสภากาชาดไทย ซึ่งต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดของสภากาชาดไทย หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารสูงสุด และจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจประกอบด้วย งานความร่วมมือทางวิชาการ
12/2563
26/12/63
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.6 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อ สังคม ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ เครือข่าย นิติศาสตร์ 14 มหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรไทย
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ของผลงานที่เกิดขึ้นจากการร่วมดำเนินงานวิจัย
2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาและตรวจสอบรูปแบบและวิธีการตามกฎหมายในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อย่างละเอียด รอบคอบ และรัดกุม และจัดส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทุกครั้งก่อนดำเนินการลงนามต่อไป
งานความร่วมมือทางวิชาการ
12/2563
26/12/63
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.7 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานกิจการ
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม
รับทราบ งานความร่วมมือทางวิชาการ
12/2563
26/12/63
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.8 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
1. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบประเด็นผู้มีอำนาจลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง เนื่องจาก โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงต่างๆ เมื่อมีที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ในส่วนภูมิภาคแล้ว จะมีสถานภาพเป็นส่วนราชการในภูมิภาค และอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนราชการในภูมิภาค ดังนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจักต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน แล้วจึงมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. มอบมหาวิทยาลัยทบทวนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานร่วมกันได้กับทุกโรงพยาบาลที่อยู่ในขอบข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหรือ เสนอให้ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท.) หรือ สภาเภสัชกรรม ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นการดำเนินการในภาพรวมให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ทุกแห่ง

งานความร่วมมือทางวิชาการ
12/2563
26/12/63
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.9 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ตามระเบียบวาระที่ 1.2.8
งานความร่วมมือทางวิชาการ
12/2563
26/12/63
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.10 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้าน งานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ตามระเบียบวาระที่ 1.2.8

งานความร่วมมือทางวิชาการ
12/2563
26/12/63
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.11 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลวารินชำราบ
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ตามระเบียบวาระที่ 1.2.8

งานความร่วมมือทางวิชาการ
12/2563
26/12/63
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.12 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ตามระเบียบวาระที่ 1.2.8
งานความร่วมมือทางวิชาการ
12/2563
26/12/63
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.13 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ตามระเบียบวาระที่ 1.2.8
งานความร่วมมือทางวิชาการ
12/2563
26/12/63
1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2.14 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสุรินทร์
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ตามระเบียบวาระที่ 1.2.8
งานความร่วมมือทางวิชาการ
12/2563
26/12/63
2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2563
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข เรื่องทั่วไป
12/2563
26/12/63
3.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 3.1 แนวทางการดำเนินการกรณีปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เห็นชอบในหลักการตามแนวทางการดำเนินการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะทำงานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอ แต่สำหรับการจ่ายสมทบงบประมาณเพื่อเป็นสวัสดิการโดยหักจากวงเงินงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร ในส่วนของนายจ้าง ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนนั้น ให้มหาวิทยาลัยรอผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาฯ ประมาณเดือนเมษายน 2564 เมื่อทราบผลการจัดสรรงบประมาณแล้ว จึงรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายละเอียดของแนวทางการดำเนินการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยอีกครั้ง งานบุคคล
12/2563
26/12/63
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
4.1.1.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2564 ? 2565 ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-๑๙ และมอบหมายให้ นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานงบประมาณ
12/2563
26/12/63
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 4.1.2.1 การจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของทันตแพทย์

เห็นชอบ งานบุคคล
12/2563
26/12/63
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ
อธิการบดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา กรรมการ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
5. นายแพทย์เกริก สุวรรณกาฬ กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์
งานบุคคล
12/2563
26/12/63
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 4.2.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขออนุมัติครั้งที่ 14)
อนุมัติ งานบัณฑิตศึกษา
12/2563
26/12/63
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.7 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานกฎหมาย
12/2563
26/12/63
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.8 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานกฎหมาย
12/2563
26/12/63
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.9 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
เห็นชอบ งานกฎหมาย
12/2563
26/12/63
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.1 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Matching Scholarship of Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (Savannakhet University)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบประเด็นผู้มีอำนาจลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ของมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ซึ่งต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจาก ผู้บริหารสูงสุด และจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจประกอบด้วย
2. มอบมหาวิทยาลัยสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับ คณะ/หน่วยงาน ที่ดำเนินโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการฯ ภายใต้ข้อตกลงทางการเงิน ระหว่างธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และรัฐบาลลาว จักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของ ADB (1998 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) อย่างเคร่งครัด
งานความร่วมมือทางวิชาการ
12/2563
26/12/63
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.2 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Hankyong National University สาธารณรัฐเกาหลี
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป - มอบมหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ในประเด็นความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยที่จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย งานความร่วมมือทางวิชาการ
12/2563
26/12/63
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.3 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Kwangwoon University สาธารณรัฐเกาหลี
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ งานความร่วมมือทางวิชาการ
12/2563
26/12/63
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 4.4.4 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Ganesha University of Education สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 1. มอบมหาวิทยา