Untitled Document

 

 

ระบบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

เข้าสู่ระบบ
 ชื่อเข้าสู่ระบบ กรุณากรอกชื่อเข้าสู่ระบบ
 รหัสผ่าน กรุณากรอกรหัสผ่าน.
 รูปภาพ
 กรอกตามรูปภาพ กรุณากรอกสิ่งที่เห็นตามรูปภาพ.
Untitled Document

      คู่มือการใช้งาน
      สืบค้นรายงานการประชุม
      แจ้งปัญหาการใช้งานระบบฯ
     ผลการประเมินความพึงพอใจ
การใช้งานระบบ

     สถิติงานที่เกี่ยวข้อง
  สถิติการเข้าชม
   ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
4 คน
สถิติเดือนนี้
1360 คน
สถิติปีนี้
6647 คน
สถิติทั้งหมด
125450 คน
วันที่เริ่มนับ 2 เม.ย. 55
รายงานสถิติผู้เข้าชม

ข่าวประกาศผู้ใช้งานระบบ :

   - แจ้งผู้ใช้งานระบบ เพื่อให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโดยผ่านระบบ  ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  

  - ขอความร่วมมือผู้ใช้งานกรอกแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบ เพื่อจะได้นำไปประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงระบบต่อไป Click!

  - ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Click!


 


พัฒนาโดย: ทัศนีย์ หนองกก สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
For comments and suggestions, direct to webmaster Tel.045-353110ต่อ1502
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค. ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
©